Гъунэгъу щIыналъэм къраша лэжьыгъэхэр

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ Сурэ­тыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъа­гъуэ КъШР-м и цIыхубэ художник, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, лъэпкъ, дунейпсо саугъэтхэм я лауреат, Столыпиным и саугъэтыр зыхуагъэфэща, щIэ­ныгъэмрэ гъуазджэмкIэ Петровскэ Академием хэт скульптор Хабичев Магомед и лэжьыгъэ щэ бжыгъэхэр. Выставкэр къы­зэрагъэпэщащ сурэтыщIыр илъэс 70 зэ­рырикъум и щIыхькIэ. 

Музейм и къудамэм и унафэщI Леонтьевэ Нинэ выставкэр къыщызэIуихым жиIащ иужьрей илъэситхум сурэтыщIым и Iэдакъэ къыщIэкIа лэжьыгъэхэр абы зэрыщагъэ­лъа­гъуэр. Абыхэм къызэщIаубыдэ сурэт ­щхъуэ­­­-
кIэплъыкIэхэр, графикэ лэжьыгъэхэр, ­скульптурэ зэмылIэужьыгъуэхэр, арт объектхэр. 
- Магомед псом япэу скульпторущ зэрызилъытэжыр. Ар гъущIым, пхъэм, мывэм, гипсым, пластилиным йолэжь. И лэжьыгъэ­хэм къыщегъэлъагъуэ Урысейм, Къэрэшей-Шэрджэсым я гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ хэлъхьэныгъэфIхэр хуэзыщIа цIыху­хэр, нарт IуэрыIуатэм и лIыхъужьхэр, хьэршыр, нэ­гъуэщIхэри, - жиIащ Леонтьевэ Нинэ.
КъБР-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Къаныкъуэ Жаннэ Хабичев Магомед фIыщIэ хуищIащ купщIэ зиIэ апхуэдиз лэжьыгъэ ди щIыналъэм къишауэ зэрыщигъэлъагъуэм папщIэ икIи сурэтыщIым и ­гуапэу ехъуэхъуащ узыншагъэрэ ехъулIэныгъэрэ иIэну. 
КъШР-м и цIыхубэ усакIуэ Додуев Аскэр кърихьэлIахэм ядэгуэшащ художникым и лэжьыгъэхэр Анкара зэрыщигъэлъэгъуам теухуа и гукъэкIыжхэмкIэ. Хабичев Магомед иратащ Кулиев Къайсын и медалыр. 
Магомед и лэжьыгъэхэр щIэщыгъуэщ икIи гъэщIэгъуэнщ. Псом хуэмыдэу тхыдэр къы­щыгъэлъэгъуэжа и сурэтхэр узыгъэгуп­сы­сэщ. Скульптор цIэрыIуэ Крымшамхалов Хьэ­мзэт къыщIэна скульптурэхэм пызыщэщ ахэр. ЕгъэджакIуэм и гъэсэныр зэрефIэкIым и щапхъэщ ар, - жиIащ усакIуэ, тхакIуэ Бе­гиев Абдаллах.
Зэхыхьэм къыщыпсэлъащ КъБР-м и цIы­ху­бэ сурэтыщIхэу Црым Русланрэ Жылэ Ана­толэрэ. 
Скульпторым и лэжьыгъэхэр щIыпIэ куэдым щагъэуващ. Апхуэдэхэщ Красный Курган щагъэува «Скорбь», Учкекен дэт «Аллея Героев», абы зи щIыналъэм ирагъэIэпхъукIахэм щыхуагъэува фэеплъыр, ­къуажэдэс ­гуащIэрыпсэухэм яхуэгъэзауэ щагъэува ­«Косари», «Чабаны», «Козопас», «Бычок» скульп­турэхэр, нэгъуэщIхэри. Къэзаныр илъэс мин щрикъум, Хабичевым Тэ­тэрстаным и Президентым тыгъэ хуищIауэ щытащ «Корона казанской царицы» и лэ­жьыгъэр. 
Хабичев Магомед фIыщIэ хуищIащ и выставкэр къызэзыгъэпэщахэм, абы зыкърезыгъэхьэлIахэм, псалъэ гуапэхэр къыху­жызыIахэм. 
- Лэжьыгъэхэм я фIагъыр къэзылъытэнур абы еплъхэрщ! - жиIащ Хабичевым. - Су­рэ­тыщIхэм зэпымыууэ пыщIэныгъэ яхудиIэн ­хуейщ гъуазджэм дихьэххэм.
Выставкэр гъатхэпэм и кIэ пщIондэ екIуэ­кIынущ. 

ТЕКIУЖЬ Заретэ. Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.
Поделиться: