НОБЭ

Гъатхэпэм и 22, бэрэжьей

Псыежэххэм я дунейпсо махуэщ
Таксистым и дунейпсо махуэщ

1928 гъэм къалъхуащ РСФСР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Жамбэч Мухьэдин.
1936 гъэм къалъхуащ биологие щIэныгъэмкIэ доктор, КъБКъМУ-м и профессору икIи и япэ ректору щыта, КъБР-мрэ УФ-мрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ ФиIэпщэ Борис.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 12, жэщым градуси 9 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Псэр зэхъуапсэр дахэщ.

Зыгъэхьэзырар ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэщ.
Поделиться:

Читать также:

09.06.2023 - 12:07 НОБЭ
08.06.2023 - 08:03 НОБЭ
07.06.2023 - 11:35 НОБЭ
05.06.2023 - 12:01 НОБЭ