Республикэр зыIэтхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэ­ралыгъуэм и махуэм и щIыхькIэ, КъБР-м и Парламентым дыгъуасэ щагъэлъэпIащ республикэм и лэжьакIуэ па­жэхэр.

Зэхуэсыр къыщызэIуихым, КъБР-м и Парламентым и Уна­фэщI Егоровэ Татьянэ къыхигъэщащ республикэм щыпсэухэм я дежкIэ махуэшхуэм и мыхьэнэр илъэс къэс нэхъ ин икIи нэхъ куу зэрыхъур. 
- Урысей Федерацэм и авто-ном щIыналъэу къызэрагъэпэщу, Къэ­бэрдей-Балъкъэрым къэ­ралыгъуэ зэригъуэтар ди республикэм и тхыдэм и лъэхъэ­нэщIэу къэплъытэ хъунущ икIи а Iуэхум къыдэкIуащ ди экономи-кэ, щэнхабзэ, социальнэ зыу­жьы­ныгъэхэр, - жиIащ Егоро-вэм. - Шэч хэмылъуи, блэкIа илъэс пщIы бжыгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым ехъулIэныгъэшхуэхэр зригъэгъуэтащ. Ди нэхъыжьхэм я щапхъэр я гъуа­зэу, нобэ республикэм и цIыху-хэм пащэ а Iуэ­хугъуэфIхэм. ­КъБР-м и Парламентым къедгъэблэгъахэм я фIы­щIэ хэлъщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхы­дэщIэр бэIу­тIэIун­шэу ухуа зэрыхъум. Дэтхэнэми и лэжьыгъэр зэрыщхьэпэр къигъэлъагъуэу къызолъытэ щIыналъэм и хабзэубзыху орган ­нэхъыщхьэм и дамыгъэр нобэ ­зэ­рыхуагъэфэщам. Ди пэшым щIэсщ дохутырхэр, цIыхухэм я псэукIэр езыгъэфIакIуэхэр, щэнхабзэм, спортым, туризмэм, экономикэм я лэжьакIуэ пажэхэр. Ахэр я гуащIэ емыблэжу махуэ къэс иужь итщ зыпэрыт IэнатIэм зэрызрагъэужьыным, ди лъахэр, ди къэралыр зэрырагъэ­фIэ­кIуэ­ным. Пэжщ, дэтхэнэри IэщIагъэ хэха иIэжу мэлажьэ, ауэ языхэзми и къалэныр егъэзащIэ Хэкум хуэпэжу, псэемыблэжу. ФIыщIэ фхузощI апхуэдэ Iуэху бгъэ­ды­хьэкIэ фызэриIэм щхьэкIэ. Республикэм и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу ехъулIэныгъэ­щIэ­хэр фиIэну, фи унагъуэхэр зэIу­зэ­пэщу псэуну. 
КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъыр цIыху 30-м иратащ. Абыхэм ящыщт республикэм парламентаризмэм зегъэу­жьыным, законхэр убзыхуным хэлъхьэныгъэ зэрыхуащIым ­къы­х­экIыу дамыгъэр зыхуа­гъэфэща, КъБР-м и Парламентым Экономикэ политикэмкIэ, зыу­жьыныгъэмрэ хьэрычэт Iуэ­хумкIэ и комитетым и унафэщI Iэпщэ Зауррэ ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и комитетым хэт ­Киреевэ Надеждэрэ. 
Егъэджэныгъэ IэнатIэм зегъэужьыным зэрыхэлIыфIыхьым папщIэ, ягъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым ветеринарнэ ­медицинэмкIэ и кафедрэм и ­профессор Пыл Iэуес, Налшык къалэм и лицей №2-м и егъэджакIуэхэу Харебашвили Циалэрэ (тхыдэмрэ обществоз­на­ниемрэ езыгъэдж) ШытIу Инес­сэрэ (урысыбзэмрэ урыс литературэмрэ).
Апхуэдэуи КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъыр хуа­гъэфэщащ щIыпIэ унафэр зехьэнымкIэ IэнатIэм, КъБР-м Лэ­жьыгъэмрэ социальнэ дэIэпы­къуныгъэмкIэ и министерствэм социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэ­щIэ­нымкIэ и центрым, ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэм IэнатIэ егъэ­гъуэтынымрэ защIэгъэкъуэнымкIэ республикэ IуэхущIапIэм, ­КъБР-м ЛэжьыгъэмкIэ и къэрал инспекцэм, физическэ щэнхабзэмрэ спортымкIэ и IэнатIэм я лэ-ж­ьа­кIуэ щхьэхуэхэр. 
Къыхэгъэщыпхъэщ КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъыр зыхуагъэфэщахэм зэрахэтыр лэ­жьыгъэм и ветеран Джатокъуэ Казбек, УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур и дэIэпы­къуэгъу Суйдым Оксанэ сыми.
КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и ФIыщIэ тхылъыр хуа­гъэфэщащ цIыху 11-м. Абыхэм ящыщщ КъБР-м Егъэ­джэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм епха школ-ин­тернат №1-м и лэжьакIуэхэу Маргуэ ФатIимэ, Уэрыш Маринэ, Щоджэн Светланэ сымэ. ФIыщIэ тхылъыр иратащ республикэм и щэнхабзэм, экономикэм, псэупIэ-коммунальнэ IэнатIэм, туризмэм зезыгъэужьхэм.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Поделиться:

Читать также: