Арыкъ и гъуэгущIэр

Тэрч куейм хыхьэ Арыкъ жылэм километри 2,5-рэ зи кIыхьагъ и автомобиль гъуэгур иджыблагъэ щызэрагъэпэщыжащ, «ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ.
А лэжьыгъэхэм хыхьэу къуажэ гъуэгур нэхъ бгъуэ ящIащ, асфальт лъабжьэм щIэлъа щIы мывалъэр зэрахъуэкIащ, къатитIу асфальтобетон абы тралъхьэжащ, псы ежэхыпIэхэр, Акъбащ кIэнауэм телъ лъэмыжыр зыхуей хуагъэзэжащ. Абы къыдэкIуэу, лъэс лъагъуэхэр яукъуэдиящ, къуажэдэсхэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыным хуэгъэза Iуэхухэри зэфIагъэкIащ - иджырей уэздыгъэхэр пкъохэм фIадзащ, автобус къэувыпIэхэр зэрахъуэкIащ, екIуэлIапIэхэр нэхъ тынш ящIащ, гъуэгу зэпрыкIыпIэхэр къыхагъэщхьэхукIащ, къэухьхэр, гъуэгу дамыгъэхэр ягъэуващ.
Зи гугъу тщIа лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуэгухэм ящыщу километр 70-м нэблагъэ щыIэ мардэм кърагъэтIэсэну я мурадщ. ИджыпстукIэ километр 55,9-м ехьэлIа лэжьыгъэхэр къанэ щымыIэу зэфIагъэкIащ.

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.
Поделиться: