Унэр къагъэщIэрэщIэжащ

Налшык Лениным и цIэр зезыхьэ и уэрам нэхъыщхьэм и теплъэр ефIакIуэ зэпытщ. Иужьрей илъэс зэкIэлъыкIуэхэм абы щаухуащ фэтэр куэду зэхэт иджырей унэ зэтет зыбжанэ, нэхъапэм яухуа унэхэри гулъытэншэу къамыгъанэу зыхуей хуагъазэ. 
Лениным и проспектымрэ Лермонтовым и цIэр зезыхьэ уэрамымрэ я зэхэкIыпIэм, лъэныкъуитIри къызэщIиубыдэу, тет чырбыш плъыжь унэр къалащхьэр япэу зыгъэдэхахэм ящыщщ. Ар къатиплIу зэтетщ, и унащхьэхэр гипскIэ гъэщIэрэщIащ. Мазэ зыбжанэ хъуауэ абы и ижьрабгъу лъэныкъуэ зыкъэзыгъэшыр зыхуей хуагъазэ.
Куэд щIауэ лэжьыгъэшхуэ зрамыщIылIа унэм и блынхэр фае дыдэ хъуат, щIыпIэ-щIыпIэхэм къыщычарэ икIи къелъэлъэхауэ. Мы зэманым лэжьыгъэхэр и кIэм нагъэсащ. «Къалэмрэ псэупIэ унэхэмрэ» лъэпкъ пэхуэщIэм хиубыдэу зэувэлIа унэм и блынхэр, унащхьэр, унэ щIыхьэпIэхэр къагъэщIэрэщIэжащ, бжэIупэм асфальт тралъхьащ. УхуакIуэхэм я зэфIэкI псори ирахьэлIащ унэм щIэсхэм яхъуреягъыр къабзэу щIымахуэм техьэным.

 

Шэрэдж Дисэ.
Поделиться: