Дахагъэр зэбэкI жэщ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ музейр «Гъуазджэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхум хэтащ. Иджырейр къызэрагъэпэщащ ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм и щIыхькIэ.
Хабзэ зэрыхъуауэ, щэкIуэгъуэм и 4-м Урысейм и щIыналъэхэм щыпащэ «Гъуазджэхэм я жэщ» Iуэхум. Мыгъэрей зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ «Урысейм зэкъуегъэувэ» къыхуеджэныгъэм щIэту. КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм иубзыхуа программэм тету, республикэм и музейхэм, театрхэм, гъэлъэгъуэныгъэ утхэм, концерт залхэм, библиотекэхэм, клубхэм зэхыхьэ гъэщIэгъуэнхэр   щрагъэкIуэкIащ. 
Музейм и унафэщI Ремхен Еленэ жиIащ гъуазджэм и лIэужьыгъуэхэм  дахьэххэм папщIэ IэпщIэлъапщIэхэм мастер-классхэр зэрырагъэкIуэкIар. АбыкIэ фIыщIэ зыхуэфащэр гъуазджэхэмкIэ «Алира» школым и унафэщI Мэрзей Иринэрэ абы дэлажьэ егъэджакIуэхэмрэщ. Ахэращ гъуазджэм  хухаха дерсхэр музейм мы махуэхэм пщIэншэу щызытар. 
 Ремхен Еленэ зэрыжиIамкIэ,  мастер-классхэм щIэупщIэшхуэ яIэщ.      Дерс нэужьым ныбжьыщIэхэр «Чук и Гек. Большое путешествие» фильмым ирагъэплъащ.
 
 
ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться:

Читать также: