ЕщIэнокъуэхэрэ КIэфыщхэрэ я таурыхъ

КIэфыщхэрэ ЕщIэнокъуэхэрэ нэхъ лIыгъэ зиIэIуэрэ нэхъ зэфIэкI зиIэIуэрэ хэкум имысу апхуэдэти, лъэпкъитIыр, щIызэхуэхъуари ямыщIэжу, бий зэхуэхъуат. Апхуэдэурэ зэбийуэ екIуэкIыурэ, зэгуэрым ЕщIэнокъуэхэ я фызыжьыр хамэ къуажэ хьэдагъэ щыIауэ выгу ису къэкIуэж пэтрэ, КIэфыщхэ ящыщхэм гъуэгум щаубыдри, и нэкIущхьэр кърагъэжащ, щыIукIыжхэм шабзэкIэ къеуэри, и гупхъэтIэкIумрэ гулъэмыжымрэ зэтрагъэIулIащ.
Апхуэдэу фызыжьыр губгъуэм къранэу ежьэжынхэ щыхъум, фызыжьыр и IэлъэщIыр зытрихри ялъэIуащ:
 – ЛIыгъэ яIэмэ, къыдрещIэж ЕщIэнокъуэ зэшитIым, жыфIэу арами, къызэвдза дыркъуэр ирикъуни, Алыхьым хьэтыр иIэмэ, си шэрхъ кIэрахъуэу сывутIыпщыж, – жиIэри.
 – Лей куэдыIуэ идох... – жаIэри яфIэгуэныхь хъужри, я шабзэшэр къыхачыжащ.
Арати, КIэфыщхэ я дыркъуэ къихьри, фызыжьри къэкIуэжащ, модрейхэри я гъуэгу тету ежьэжащ.
Фызыжь хейр апхуэдэ лей къылъысауэ къэкIуэжыну ЕщIэнокъуэ зэшхэм я дежкIэ гутехуэгъуафIэ хъунт?! Абы и бампIэм ихьхэу здэщытым, къэзыукIари сытри ямыщIэу, ЕщIэнокъуэхэм я лъэпкъым щыщ зы къаукIащ.
Ар КIэфыщ и къуитIым тралъхьащ. КIэфыщ и къуитIым апхуэдэ къуаншагъэ ябгъэдэмылъу къапсэлъауэ щызэхахыжым:
 – ТхьэрыIуэ щыхьэту тетIуэнщи, тхуэуву щытмэ, хейщ, тхуэмыувхэмэ – мысэщ, – жаIэри апхуэдэ унафэ тращIыхьащ.
 – Ди Iуэхум фэ хывощIыкI, тхьэрыIуэ щыхьэту фыкъыттраIуащи, тхьэ къытхуэфIуэ, и пэжыр къыджефIэ, – жаIэу щыхагъэзыхьым, щыхьэт фыкъытхуэхъу, жаIэу щраубыдылIэм, къахуэхъуащ.
Ар хуагъэгъуащ.
 – Нобэ щыщIэдзауэ зыкъытхуэвмыгъазэ, – жаIэри ежьэжащ.
Зэгуэрым унэIуту ЕщIэнокъуэхэ я пщIантIэм дэт гуэрым:
 – Алыджыкъуэ ЩхьэцIакIэ и пщыгъуэм щыгъуэ цей пхъашэм ди щIыфэр ихъуауэ щытащ, – жиIащ.
Ар удыну яхурикъунт ЕщIэнокъуэхэ я бийхэм.
КIэфыщ и къуитIри, ЕщIэнокъуитIри яхэту, зэгуэрым гупышхуэ зекIуэ кIуащ КIахэм. КIахэм бий щIалэ щаIэ хъунхэти, здеблэгъам Iэнэ къыщIахьэ хуэдэурэ я бийхэм къаувыхьу яубыдын я мураду фэ ираплъри, хъумакIуэу лIитI ягъэуващ, Iэнэ къахьхэр чэзууэ а лIитIым къыIахрэ мыдэкIэ хьэщIэщым къыщIахьэжу, КIахэм ящыщ цIыху гуп зыбгъэдамыгъэхьэу. ЩэкI къахьын муради яIэти, ари апхуэдэ бзаджагъэкIэ зыIэрагъэхьащ.
Шы и хьэлъэ зырызыр къахьщ аби, къеуэри къежьэжахэщ. КъыздэкIуэжхэм шу гуп къахуэзэри къыжраIащ:
 – Тхьэхужьыжьым дыкъигъэкIуащ шэ хужь шэ щэщI фэттыну саугъэту, – жаIэри.
Иджы апхуэдэхэр къыщыхъу дыдэм шу гупым КIэфыщ и къуитIымрэ ЕщIэнокъуэ зэшитIымрэ яхэттэкъым – ахэр тIэкIу нэхъ яужь къинат. Апхуэдизу ахэр къащIытегушхуар КIэфыщхэмрэ ЕщIэнокъуэхэмрэ яхэмыту мурад къыхуащIауэ арат. А псалъэмакъыр ямыуха щIыкIэу, ЕщIэнокъуитIымрэ КIэфыщитIымрэ къахэлъэдэжащ. Ахэр къэсыжу Iуэхур зыIутыр къазэрыгурыIуэу, пхъэру къэкIуахэм псоми я тхьэкIумэ зырызыр къытраупщIыкIри яутIыпщыжащ. Мыдрейхэми ар щалъагъум «Мы тIур къыздэдмышатэмэ, дыкъаукIат, Iисраф дыкъащIат», – жаIащ...
ФIыгъуэу, щэкIыу къахьар ямыгуэшу псори яIыгъыу ЕщIэнокъуэ зэшитIым занщIэу екIуэлIахэщ.
 – ФIыгъуэу къетхьэлIари тIыпхрэ уи щIалэхэмрэ КIэфыщ и къуитIымрэ зэкIужынымкIэ арэзы ухъутэмэ, – жаIэри фызыжьым зыхуагъэзащ.
Къэбэрдей псор къыщелъэIум, нанэр арэзы хъури зэригъэкIужащ: а лъэпкъитIыр зэбиймэ, Къэбэрдейр хэти къыхиупIэщIыхьыфынут, зэфIмэ – къыпэлъэщынуIатэкъым.
 

 

Тедзэным хуэзыгъэхьэзырар ТАБЫЩ Муратщ.
Поделиться: