Фэеплъ жыгхэр мэбагъуэ

 «Фэеплъ жыг хадэ» дунейпсо Iуэхур мылъку къегъэщIыным емыпха «Фэеплъым и жыг хадэ» зэгухьэныгъэм, «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм, ТекIуэныгъэм и фэеплъ фондым къызэрагъэпэщащ. Ар къыхалъхьащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщытхьрэ илъэс 75-рэ щрикъуам. IуэхумкIэ я мурадыр фэеплъ жыг мелуан 27-рэ илъэс къэс хасэнырщ. Ар Хэку зауэшхуэм ди цIыхуу хэкIуэдам я пэбжщ. Iуэхум и фIыгъэкIэ лIыхъужьхэм я щIыхькIэ къэкIыгъэ фэеплъхэр къоунэху, мэзхэри нэхъыбэ мэхъу.

2020 гъэм мы Iуэхум ди къэралым и Президент Путин Владимир хэтащ. Абы и ужькIэ «Фэеплъ жыг хадэм» и дэIэпыкъуэгъу хъуащ УФ-м ЩIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министерствэр, мэз хуэIухуэщIэхэм я федеральнэ агентствэр. Iуэхур гъэзэщIа мэхъу «Мэзхэр хъумэн» федеральнэ проектым хэту. Ар «Экологие» лъэпкъ проектым и зы Iыхьэщ.

Илъэс къэс фэеплъ «удзыфэхэр» щыхасэ Урысейм и щIыналъэ псоми, хамэ къэралхэми. Iуэхур къызэрежьэрэ абы хэтащ дуней псом и къэрал 50-м и цIыху мелуани 5,5-м щIигъу. Iуэхум жыджэру хэтщ Луганскрэ Донецкрэ, Херсон, Запорожскэ областхэр. А щIыналъэхэм дзэ Iуэху хэхам хэкIуэда ди сэлэтхэм я фэеплъ жыгхэр щыхасащ.

Мы гъэм дунейм щыхасащ жыг мелуан 38-м щIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым фэеплъ жыгхэр щыхасащ щIыпIи 110-м. Республикэр Iуэхум нэхъ жыджэр дыдэу хэтхэм ящыщщ. Къапщтэмэ, «Фэеплъым и жыг хадэм» теухуауэ ялэжьыну ягъэбелджылар процент 42-кIэ нэхъыбэу гъэзэщIа хъуащ. Iуэхур зэрыщыIэ илъэси 5-м къриубыдэу дуней псом щыхасащ жыг мелуани 130-рэ.

«Фэеплъым и жыг хадэм» хэтыфынущ дэтхэнэри. Абы папщIэ жыгыр щыхэпсэну щIыпIэр проектым и интерактивнэ картэм къыщыбгъэлъэгъуэн хуейщ. Апхуэдэуи «#СадПамятиДома» Iэмалри щыIэщ - уи лъапсэм жыг щыхыбосэри, ар Iуэхум тещIыхьа картэм къыщыбогъэлъагъуэ. «садпамяти2024.рф» сайтым зыхебгъэубыдэу жыг хэпсар фэеплъ зыхуэпщIам теухуа хъыбарымкIэ цIыхухэм уадэгуаши хъунущ. Абы щыгъуэм электроннэ щыхьэт тхылъ къыпIэрыхьэжынущ, Iуэху щхьэпэм узэрыхэтам папщIэ.

ГУГЪУЭТ Заремэ.

 

 

Поделиться:

Читать также: