Артисткэ цIэрыIуэр ящыгъупщэркъым

Псэужамэ, шыщхьэуIум и 23-м и ныбжьыр илъэс 98-рэ ирикъунут КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Шортэн Даниткэ. 

Тэрч щIыналъэм хыхьэ Борыкъуей къуажэм 1923 гъэм къыщалъхуа хъыджэбзыр пасэ дыдэу, областым и театр курсхэм щрагъэджэну къыхахахэм ящыщт. 1937 гъэм Налшык и Ленин еджапIэ къалэ цIыкIур ехъулIэныгъэхэр иIэу къиухащ. А курсхэр щеджахэращ 1936 гъэм къызэрагъэпэщауэ щыта Къэбэрдей лъэпкъ колхоз-совхоз театрым и труппэм лъабжьэ хуэхъуар. Шортэн Данитки и гъащIэ псор зытриухуар лъэпкъым и актёр школым, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэщIынырщ.
Даниткэ и лэжьыгъэ гукъинэжхэм ящыщщ Гоголь Николай и «Ревизор» (Марья Антоновнэ и ролыр), Корнейчук Александр и «Платон Кречет» (Майе), Щхьэгъэпсэу Мухьэмэд и «ТIэмашэ и унагъуэр» (ФIыцIэ), Тубай Мухьэмэд и «Мэжидрэ Мэрьятрэ» (Марьят), Бормаше и «Фигаро и фызышэщ» (Сюзаннэ), Шортэн Аскэрбий и «Нэхур къыщыщIэнэм щыгъуэ» (Iэсият), «Шортэн Аскэрбий и «Къамботрэ Лацэрэ» (Лацэ), Акъсырэ Залымхъан и «Дахэнагъуэ» (Чэзибан), Мольер и «ЗалымыгъэкIэ ягъэIэза» (Люсиндэ), Фадеев Александр и «НыбжьыщIэ гвардие» (Шевцовэ Любовь) спектаклхэм щигъэзэщIа роль нэхъыщхьэхэр.
Лъэпкъ театрым и япэ режиссёру щытар тхакIуэ, драматург, РСФСР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, иужькIэ Даниткэ щхьэгъусэ хуэхъуа Шортэн Аскэрбийщ. Абыхэм япхъу, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артисткэ, балетмейстер, егъэджакIуэ Шортэн Аллэ илъэс куэдкIэ хэтащ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ ансамблым. Аллэ и дахагъэр дуней псом щызэлъащIысауэ щытащ, и сурэтыр зытет «Танцующая пара» кIэнфет пхъуантэр саугъэт папщIэу ящIар, дэнэ щIыпIи зэрыщащэм къыхэкIыу. 
2006 гъэм республикэм и театр гъуазджэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. Хьэлъэу сымэджа нэужь, и ныбжьыр илъэс 83-м иту дунейм ехыжащ Шортэн Даниткэ. Республикэм и лъэпкъ театрым и тхыдэм зи цIэр епха артисткэ цIэрыIуэр ноби ящыгъупщэркъым и благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ, ар къэзыцIыхуу, и лэжьыгъэхэм дихьэхыу щытахэм. 

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: