Мы щэбэтыр щэнхабзэм ейщ

«Щэнхабзэм и щэбэт» фIэщыгъэм щIэт Урысейпсо Iуэхум Къэбэрдей-Балъкъэрыр хэтынущ.
 
ФокIадэм и 11-м ди республикэм щекIуэкIыну а Iуэху дахэм дауэдапщэ гъэщIэгъуэнхэр иращIэкIуэкIыну яубзыхуащ. Урысейм ис лъэпкъхэм я бзэхэмкIэ усэ къеджэнущ, экскурсиехэр, цIыхубэ-художественнэ хьэпшыпхэм я гъэлъэгъуэныгъэхэр ящIынущ.
Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрикъум и щIыхькIэ Налшык щыIэ утыкум Музыкэ театрым и артист пажэхэм къызэрагъэпэща «Бжьыхьэ макъамэхэр» нэгузыужь концерт щекIуэкIынущ.
«Сосрыкъуэ» и фэеплъым деж декоративнэ-прикладной гъуазджэмрэ лъэпкъ хьэпшыпхэмрэ я гъэлъэгъуэныгъэ щащIынущ. 
КъБР-м и Лъэпкъ музейм махуэ псокIэ къэпсэлъэныгъэ гъэщIэгъуэнхэр щрагъэкIуэкIынущ, абы кърихьэлIахэр «Бжьыхьэ 20.21» выставкэм ирагъэплъынущ. Музейм и пэшхэм сурэт, графикэ, сульптурэ, керамикэ, пхъэм, къамылым, упщIэм къыхэщIыкIа хьэпшып гъэщIэгъуэн куэдым ущрихьэлIэнущ. 
Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм «ЛIэщIыгъуэм и щыхьэтхэр» фIэщыгъэм щIэту къыщызэIуаха гъэлъэгъуэныгъэм цIыхухэр ирагъэблагъэ. Абы утыку къыщрахьащ классикэ школым и сурэтыщI нэхъ Iэзэу къалъытэ, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Плотников Василий (1928 - 2020 гъ.), КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Кочергин Владимир (1940 - 2018 гъ.), сурэтыщI Iэзэ Наседкин Игорь (1935 - 2014 гъ.) сымэ я IэдакъэщIэкIхэр.
КъищынэмыщIауэ, сыхьэтыр 11:00-м, #культурнаясуббота# #культурадляшкольников# хэштэгхэм щIэту, социальнэ сетхэм эфир занщIэхэр щащIынурэ Урысей Федерацэм ис лъэпкъхэм я бзэкIэ усэхэм къеджэнущ.
 Апхуэдэу, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм «Лъэпкъ усыгъэхэмкIэ мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ хуэкIуэн» фIэщыгъэм щIэт Iуэху дахэ къыщызэрагъэпэщынущ. Библиотекэм социальнэ сетхэм щиIэ напэкIуэцIхэм эфир занщIэкIэ ди республикэм ис лъэпкъхэм я лIыкIуэхэр къыщыпсэлъэнущ. Ахэр къеджэнущ урыс, адыгэ, балъкъэр, ингуш, ермэлы, абазэ, нэгъуэщI лъэпкъхэм къыхэкIа усакIуэхэм я IэдакъэщIэкIхэм.
 Мы Iуэхум хэтынущ Къэбэрдей-Балъкъэрым и муниципальнэ щIыналъэхэм, къалэ округхэм я щэнхабзэ IуэхущIапIэ псори.
Дауэдапщэхэр Роспотребнадзорым игъэува хабзэхэм тету екIуэкIынущ.
 
 
 
Щомахуэ Залинэ.
Поделиться: