Тхылъхэм я жармыкIэ

Москва и «Гстиный двор» комплексым дыгъэгъазэм и 2-6 махуэхэм щекIуэкIынущ акъыл къызыхэпхыну тхылъ купщIафIэхэм я дунейпсо жармыкIэ (non/fictio№23). 

ЖармыкIэр къызэзыгъэпэщхэм къаIэрыхьакIэщ тхылъ тедзапIэу тIощIым нэблагъэм къыщыдэкIа, сабийхэми балигъхэми яхуэгъэза тхылъыщIэхэр. Ахэр щагъэхьа зэман елъытауэ зэхэдзащ, балигъхэм ейхэмрэ сабий тхылъхэмри щхьэхуэ-щхьэхуэщ. «ТхылъыщIэхэм я рубрикэ» зыфIаща мы Iыхьэм узыщрихьэлIэну тхылъхэм махуэ къэс къахохъуэ, аращи щIэх-щIэхыурэ напэкIуэцIым уиплъэмэ, библиотекэхэм хэбгъэхьэ хъуну лэжьыгъэщIэхэр къызэрыщыбгъуэтынум шэч хэлъкъым. 
Non/fictio№23-м узэрыщIыхьэну билетхэр жармыкIэм и сайтым жэпуэгъуэм и 1-м щэн щыщIадзэнущ. Фейсбукыр, Инстаграмыр къэзыгъэсэбэпхэм жармыкIэм и напэкIуэцIым Iэ щIэвдз хъунущ. 
 

ИСТЭПАН Залинэ.
Поделиться: