Уэрэд жыIэнми театрми зэфIэкI щызиIэ

Макъамэри къафэри зи псэм хэлъ, республикэ, урысейпсо, дунейпсо фестивалхэм я лауреат, оперэ, эстрадэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, бас-баритон лъэщ Молэ Артур ящыщщ республикэм исхэм гукъыдэжрэ дэрэжэгъуэрэ езыт, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ хэлъхьэныгъэфIхэр хуэзыщI артистхэм.

Москва щылажьэ ди хэкуэгъу Молэ Артур адыгэ цIыхубэ уэрэдхэри классикэ макъамэхэри къохъулIэ. Гуапэщ Москва щыпсэу икIи щылажьэ ди хэкуэгъу уэрэджыIакIуэм зэфIэкI зэриIэр, щэнхабзэр зэригъэбейр.

Молэ Артур псэкIэ къыхиха уэрэд жыIэным зэрыхуэпэжым гу лъыботэ. Ар и щыхьэтщ и цIэр ди республикэм, гъунэгъу щIыналъэхэм къадэкIуэу, Москва, Санкт-Петербург зэрыщыIуам. Дапщэщи хуэдэу, Iэмал къыщыхукъуэкIкIэ, Артур псапэ зыпылъ Iуэхухэми жыджэру хэтщ. Къапщтэмэ, Сирием щекIуэкI зауэм и мафIэ лыгъейм зи щхьэ къыхэзыхыу къэIэпхъуэжа ди лъэпкъэгъухэм папщIэ мы гъэм Черкесск къыщызэрагъэпэща концертым и гуапэу и зэфIэкI хилъхьащ. ДяпэкIи апхуэдэхэм пищэну и мурадщ. Молэ Артур къехъулIахэм я гугъу щыпщIкIэ, къыхэгъэщыпхъэщ, метр 5642-рэ зи лъагагъ Iуащхьэмахуэ дэкIыу куэдым фIыуэ ялъагъу «Андемыркъан» адыгэ цIыхубэ уэрэдыжьыр абы и щыгум зэрыщыжиIар.

Театр лэжьыгъэми и зэфIэкI щеплъыжащ икIи хэзэгъащ Молэр. Владикавказ Оперэмрэ балетымкIэ дэт театрым пIалъэкIэ щылэжьащ. А IэнатIэм щыпэрыта зэманым и щIэныгъэм хигъэхъуэным, и IэщIагъэм зригъэужьыным ехьэлIауэ иIа мурадхэр къехъулIащ. Театрым солист пашэу зэрыщыIа илъэсхэм абы концертхэр итащ, партиешхуэ зыбжанэ игъэзэщIащ. Апхуэдэхэщ Верди Джузеппе и «Травиата» оперэм щыщ Жермон и ариер, Верди и «Трубадур» оперэм хыхьэ Фернандэ и партиер, Молчанов Кирилл и «А зори здесь тихие», Чайковский Пётр и «Иолантэ» оперэхэр, нэгъуэщIхэри. Доницетти Гаэтано и «Колокольчик» оперэм щыщ Энрикио и партиер нэхъ гугъухэм ящыщу къалъытэ. Ари Артур и гуащIэм къихьащ. КъищынэмыщIауэ, спектакль, оперэ, опереттэ куэд щагъэув, Урысейм и нэгъуэщI къалэхэм, хамэ къэралхэм къикIа артистхэр куэду здэщыIа а театрым щапхъэ зытрихын, зыдэплъеин зэрыщыIари къыхуэщхьэпащ.

Тхыдэм къыхэна ди цIыхубэ уэрэдыжьхэри классикэ макъамэхэри фIыуэ къызэхъулIэ, ахэр цIыхубэм ягу дыхьэу зыгъэзащIэ, зэпымыууэ зи зэфIэкIымрэ щIэныгъэмрэ хэзыгъахъуэ, щIэм тегушхуэ уэрэджыIакIуэр гъуазджэ лъагапIэщIэхэм нэсыну дохъуэхъу.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: