Ди щIалэхэр пашэщ

 Иджыблагъэ Наро-Фоминск щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуахэм бэнэкIэ хуитымкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы щыбэнащ къэралым и спортсмен нэхъыфI 250-м нэблагъэ. Зэхьэзэхуэм ехъулIэныгъэ щызыIэрагъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм. 
Килограмм 70-м нэблагъэ зи хьэлъагъхэм я зэпэщIэтыныгъэм пэщIэдзэ зэIущIэхэм шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэхэр къыщызыхьа, Адыгейм Республикэм и цIэкIэ банэ Къэжэр Резуан кIэух зэIущIэм къыщыхуэзащ Краснодар крайм и лIыкIуэ Аракелян Юрэ. Ислъэмей къуажэм дэт «Вымпел» спорт комплексым Мэршэныкъул Тимуррэ Елмэс Аслъэнрэ я нэIэ щIэту япэ лъэбакъуэхэр спортым щыхэзыча ди лъэпкъэгъум финал зэIущIэр жыджэру къыщIидзащ икIи куэд дэмыкIыу зы очкокIэ япэ ищащ. АрщхьэкIэ и хьэрхуэрэгъуми къикIуэтын мурад иIэтэкъым - бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжащ, уеблэмэ япэ ищыжащ. ЗэIущIэм хухаха зэманыр иухыным секунд 30 фIэкIа къэмынэжауэ Къэжэрым бжыгъэр 2:2-м хуигъэкIуэжащ икIи иужьрей дыдэ секундхэм текIуэныгъэ къыхуэзыхьа баллыр и хьэрхуэрэгъум къыфIихьыжыфащ. 
Спортсменыр зэхьэзэхуэм хуигъэхьэзыращ Iэпщэ Анзор.
Иджыри ди зы лъэпкъэгъу спортым и мастер ЗакIуий Азэмэт щыбэнащ урысейпсо зэхьэзэхуэм. ТекIуэныгъэм щыхуэкIуэм абы хигъэщIащ Осетие Ищхъэрэ-Аланием щыщ спортсменитIрэ Брянск областым и лIыкIуэмрэ. Кърымым и цIэкIэ утыку къихьэ ди лъэпкъэгъум килограмм 92-м нэблагъэ зи хьэлъагъхэм я финал зэIущIэм хьэрхуэрэгъу къыщыхуэхъуащ Кемеровэ областым щыщ Пшеничников Константин. ЗэпэщIэтыныгъэм и япэ Iыхьэм баллищ къихьыу япэ ища пэтми, зыгъэпсэхугъуэр къыщысам ЗакIуийр 3:4-уэ къыхагъащIэ хъуат. ЕтIуанэ Iыхьэм зэрыщIидзэжу Азэмэт зызэщIикъуэжри, зэкIэлъхьэужьу балл тIурытI и хьэрхуэрэгъум къыфIихьащ икIи 7:4-уэ зэIущIэм щытекIуэри дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ. 
Спортсменыр ягъасэ ЗакIуий Арсен, Грек Игнат, Муратов Эдем сымэ. 

 

 

Жыласэ Замир.
Поделиться:

Читать также: