Тырныауз дэт комбинатыр зэфIагъэувэжынущ

Тырныауз вольфрам-молибден комбинатыр ирагъэжьэжын папщIэ, «ИнфраВЕБ» компанием къыхилъхьэнущ сом мелуан 750-рэ.
Апхуэдэ хъыбар къралъхьащ «ВЭБ.РФ» къэрал зыужьыныгъэ корпорацэм и сайтым. 
«ИнфраВЭБ» финанс компанием зэгурыIуэныгъэ ярищIылIащ Iуащхьэмахуэ бгы рудник комбинатымрэ Невинномысск гидрометаллург заводымрэ.
Иджырей пщалъэм изагъэу технологиещIэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэм щаухуэну бгы-металлург кластерым текIуэдэну мылъкур «ИнфраВЭБ»-м мащIэ-мащIэурэ Невинномысск и гидрометаллургымрэ Iуащхьэмахуэ бгы рудник комбинатымрэ къахуиутIыпщынущ.
Проектым хохьэ Тырныауз къалэм дэт, Урысейм и вольфрам молибден къыщIэхыпIэ нэхъ ин дыдэр ирагъэжьэжыныр, Невинномысск къалэм вольфрамымрэ, молибденымрэ щелэжьын папщIэ зыхуейнухэмкIэ къызэгъэпэщыныр.
А проектым и фIыгъэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщызэрагъэпэщыжынущ рудник къыщIэхыпIэхэр щIыуэпсым езэгъ ухуэныгъэщIэхэми елэжьынущ. ЛэжьапIэ IэнатIэкIэ абы къызэригъэпэщынущ цIыху 700-м нэблагъэ. 
Вольфрамымрэ молибденымрэ гъуэтыгъуей гъущIхэкI лIэужьыгъуэхэм щыщщ. Ар къыщагъэсэбэп металлургием, машинэ, кхъухьлъатэ ухуэныгъэхэм, щIыдагъэм елэжьыным, зыхъумэжыныгъэмкIэ промышленностхэм. Вольфрам къыщIэхыпIэр зэфIэгъэувэжыным мыхьэнэшхуэ иIэщ а гъущI лъэпкъыгъуэр хэлъу урысейм хамэ къэрал къыщищэхухэр гъэмэщIэнымкIэ, 
Iуащхьэмахуэ бгы руда компанием и унафэщI Ушаков Игорь къызэрыхигъэщащи, IуэхущIапIэр ирагъажьэмэ, промышленнэ предприятэ ин Къэбэрдей-Балъкъэрым имызакъуэу, Кавказ ищхъэрэми къыщызэрагъэпэщыфынущ. «Мы проектыр щыдубзыхум къалэн нэхъыщхьэу дэ зыхуэдгъэувыжахэм ящыщщ щIыуэпсым, езы предприятэм щылэжьэнухэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщыныр», - къыхигъэщащ Ушаков Игорь.
 

НафIэдз Мухьэмэд.
Поделиться: