НОБЭ

Жэпуэгъуэм и 14
Махуэку

Мардэхэм я дунейпсо махуэщ
1860 гъэм
Петербург опернэ театр къыщызэIуахащ.
1964 гъэм Брежнев Леонид КПСС-м и ЦК-м и Секретарь Нэхъыщхьэ къулыкъум ягъэуващ.
1948 гъэм къалъхуащ режиссёр, КъБР-м гъуазджэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Темрокъуэ Риммэ.

*Дыгъэр къыщIэкIынущ сыхьэти 6-рэ дакъикъэ I8-м, къухьэжынущ сыхьэт 17-рэ дакъикъэ 25-м.
*Махуэм и кIыхьагъщ сыхьэт 11-рэ дакъикъэ 7-рэ.

Дунейм и щытыкIэнур
   «pogoda.yandex.ru сайтым зэритымкIэ, ди республикэм махуэм пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 18-21, жэщым градус 9-11 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Зумыхьэри уимыIэри зыщ.

 

Зыгъэхьэзырар ЩхьэщэмыщI Изэщ.
Поделиться:

Читать также:

26.10.2021 - 18:18 НОБЭ
25.10.2021 - 13:10 НОБЭ
22.10.2021 - 18:00 НОБЭ
21.10.2021 - 11:08 НОБЭ
20.10.2021 - 18:36 НОБЭ