Белорус щIалэм адыгэбзэ зрегъащIэ

 Ди республикэм цIыху къинэжа къыщIэкIынкъым Нэхущ Тимур нысашэхэм щигъэзащIэ «Бей къудэ, бей дан» псынщIэрыпсалъэр гукIэ зымыщIэ. Адыгэм ар къибжыфыр гъэщIэгъуэнт? Витебск щыщ белорус щIалэ Мыжевских Вадим ар зыгъэзащIэхэм зыкIи къакIэрыхуркъым. 
 Щхьэж и лъэпкъым фIэкIа имыцIыхутэмэ, и къэухьыр цIыкIуу, и хьэлри пхъашэу къэнэнкIи хъунт. ЩIэныгъэм и хьэтыр зылъагъум гъунэгъум деж щыщIэдзауэ жыжьэ щыпсэу хамэм нэс зрегъэцIыху, апщIондэху езыми зеужь. Илъэс зыбжанэ мэхъу Витебск дэт Музыкальнэ колледжым и студент Мыжевских Вадим кавказ лъэпкъхэм я щэнхабзэр зэрызэригъэцIыхурэ, псом хуэмыдэу ар итхьэкъуащ адыгэхэм ейм. 
 - Зэгуэр инстаграмым щызэбграх хъыбарыщIэхэм срижэурэ, Нэхущ Тимур и «Бей къудэ, бей дан» псынщIэрыпсалъэм срихьэлIащ, - игу къегъэкIыж ныбжьыщIэм. Си пщIыхьэпIэ къыхэхуакъым ар ягъэзащIэурэ зэIэпызыххэм сазэрыхыхьам Къэбэрдей-Балъкъэрым апхуэдизу цIэрыIуэ сыщищIыну. Сэ адыгэ лъэпкъым пщIэшхуэ хузощI, псом хуэмыдэу я щэнхабзэмрэ тхыдэмрэ щIыхь зэрыхуащIым къыхэкIкIэ. Нобэрей щIалэгъуалэм щыщу и щIыбагъкIэ зэплъэкIыжыр, езыр къызытехъукIа цIыхухэм я блэкIам егупсысу къэгъуэгурыкIуэр мащIэщ. Адыгэхэр щапхъэу къыщIэсщтар я нэхъыжьхэм къащIэнар яхъумэныр къалэну зэрызыхуагъэувыжырщ. Минск дэт лъэпкъ библиотекэм Къущхьэбий Анзор и тхылъ къыщызгъуэтащ адыгэхэм я тхыдэм теухуауэ. Унэм пхьыну къуатыртэкъыми, сыхьэт зыбжанэкIэ тхылъ хъумапIэм сыщIэсащ абы седжэу, фIыуэ слъэгъуа лъэпкъыр нэхъыфIу зэзгъэцIыхун папщIэ. 
 Вадим и насып кърихьэкIри, мыгъэрей гъэмахуэм «Славян бэзэр» дунейпсо фестивалыр Витебск щрагъэкIуэкIащ. Адрей лъэпкъхэми я гъусэу, абы хэтыну ирагъэблэгъат «Кабардинка» къэфакIуэ ансамблымрэ Кавказ Ищхъэрэм и республикитхум я цIыхубэ артист Нэхущ Чэримрэ. Вадим апхуэдэ Iэмал зыIэщIигъэкIынт? Куэдрэ мыгупсысэу, щIалэ жыджэрыр КъБР-м и лIыкIуэхэр зригъэцIыхуну «Iупхъуэ къуагъ» уэршэрым хохьэ. Ди республикэм цIыху куэд къинэжа къыщIэкIынкъым белорус щIалэм адыгэбзэкIэ псынщIэрыпсалъэ къыжьэдэлъэлъу Нэхущ Чэрим щыбгъэдэт видеоролик цIыкIур. 
 Мыжевских Вадим зэрыцIыкIурэ къэфэным дехьэх. Интернетыр къигъэщхьэпэурэ, абы адыгэ къэфэкIэми зригъэсэну мурад ищIащ. Куэд дэмыкIыу, абы Белорусием къыщигъуэта ди лъэпкъэгъу щIалэ Къармэ Алим и гъусэу «лъапэрисэр» игъэзэщIащ. Къафэм къыкIэлъыкIуащ виолончель IэмэпсымэмкIэ игъэзэщIа «Адыгэ нысэр». ГъэщIэгъуэнращи, Вадим адыгэхэм я щэнхабзэр зэрызэригъэцIыхур музыкэмрэ къафэхэмкIэщ, абыхэм ятеухуауэ къеджэ къудей мыхъуу, зытепсэлъыхьым зригъасэурэщ. Иджыблагъэ щIалэм адыгэбзэ зэримыгъащIэу мыхъуну игу къэкIащ. 
 - Уэрэдхэр зэзгъэцIыхуну сыщыпэрыхьэм, бзэр сымыщIэу жыжьэ сызэрынэмысынур къызгурыIуащ. ФIыщIэ яхузощI чэнджэщэгъу къысхуэхъу зэпыт Битокъу зэкъуэшхэу Беслъэнрэ Науркъанрэ. Абыхэм бзэм и щэху сэр-сэру зыгурызмыгъэIуэфынухэм щыгъуазэ сащI. ЗэкIэ зи ужь ситыр къэбэрдей диалектырщ, абыкIэ дэIэпыкъуэгъу къысхуохъу Шэджэм щыщ Щад Заур. Ари щызэзгъэцIыхуар интернетырщ, - жеIэ Вадим. 
 Белорус щIалэм и хъуэпсапIэ нэхъыщхьэр - Налшык къэкIуэнырщ. Абы бысым хуэхъунухэм зэкIэ япэ итыр лъэпкъ дауэдапщэхэр нэгъэсауэ езыгъэкIуэкI Битокъу Науркъанщ. 
 - СфэфI дыдэу Вадим Налшык щызгъэхьэщIэнущ, - жеIэ езы Науркъани. Ди шхыныгъуэхэр Iузгъэхуэну, ди нысашэхэм хэзгъэплъэну сыхуейщ. Вадим зэчий зыбгъэдэлъ щIалэщ, абы къыхэкIыу, IэщIагъэм и IуэхукIи жыжьэ нэсыну къысщохъу. 
 

«Кабардино-Балкарская правда» газетым къитхыжащ.
Поделиться: