Уае Дадэр Налшыки къыдыхьат

МахуитI и пэкIэ Налшык и гъущI гъуэгу вокзалым цIыхуи 100 ­бжыгъэхэм гуапэу къыщрагъэб­лэгъащ Уае Дадэм и мафIэгу гъэ­щIэрэщIар. Ди республикэм къэ­сын и пэкIэ абы гъуэгуанэ кIыхь къызэпичащ, дыгъэгъазэм и 5-м Устюг Иным къыщежьэри, Урысейм и къалэ 37-мрэ зэщIигъэ­хьащ.

МафIэгум тхыдэ гъэщIэгъуэни къыдокIуэкI - 1956 гъэм Коломенск заводым иужьрейуэ щащIа П36 жыхуаIэращ ар. Урысейм и гъущI ­гъуэгу Музейм и утыкум пIалъэ кIыхь­кIэ итауэ, нэгъабэ зэрагъэ­пэ­щыжри, сабии балигъи игъэгуфIэн къалэн иIэу къежьащ.
- Фи махуэ фIыуэ, пщIэ зыхуэсщI­хэ! Гуапэу сызэревгъэблэгъам ­пап­щIэ фIыщIэ фхузощI! Устюг Иным щыщIэдзауэ си дэIэпыкъуэгъухэр си гъусэу мафIэгу телъы­джэмкIэ гъуэгуанэ кIыхь къызэ­пытчащ фи къалэ дахэм дыкъэсын и пэ. ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу дэрэ­жэгъуэ фэстыну, фи гукъыдэжым хэзгъэхъуэну си мурадщ! МафIэгум щекIуэкIыну нэгузыужь зэхы­хьэхэм я тет Гномымрэ абы и дэ­Iэпыкъуэгъу Уэс Гуа­щIэхэмрэ фагъэ­зэ­шы­нукъым! Ап­хуэ­дэщ псоми къэ­ф­цIыхуа си ­къуэ­рылъху Уае Пщащэр! Дуней псом и плIанэпэ зэмы­лIэу­жьы­гъуэхэм ­къикIыурэ хьэщIапIэ къыс­хуэкIуэ сабийхэр къызогъэб­лагъэ. ­Ап­хуэдэу  езыхэми  я деж ­сра­гъэбла­гъэ! Аращ Урысейм и ­къалэхэм зыщысплъы­хьыну сыкъыщIежьар! - жиIащ Уае Дадэм зэхуэсахэм защыхуи­гъазэм.
Сабийхэм къадэкIуэу, ахэр къэ­зыша балигъхэми я нэгум къищырт Уае Дадэм IущIэну я нэ къызэрикIыр. Ини цIыкIуи я нэгу зыщрагъэужьащ  абдеж артистхэм ща­гъэлъэгъуа концерт гукъинэжым. Псом хуэмыдэу я IутIыжт мафIэгум и вагонибгъум зыщызыплъыхьыну, Уае Дадэм и хэщIапIэм ИлъэсыщIэ тхыгъэ ирагъэхьыну, я нэгу зыщрагъэужьыну зи кIэн къикIа цIыкIу-хэм! Балигъхэм Iэмал яIащ Уае Дадэм и хэщIапIэм щыхьэщIэну, Устюг Инымрэ Костромарэ къраша ИлъэсыщIэ саугъэт цIыкIуфэкIухэр, IэфIыкIэхэр зыIэрагъэхьэну, вагоным и шхапIэм щыхьэщIэну.
ХьэщIэхэм псалъэ гуапэкIэ зы­хуа­гъэзащ КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщIым и къуэдзэхэу Къу­ныжь МуIэедрэ Хъубий Марат­рэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться:

Читать также: