IэщIагъэмрэ дамыгъэхэм я щIагъыбзэмрэ

         Шурдым Миланэ зэрысабийрэ творчествэм пыщIащ: сурэт щIын жыпIэми, тхыпхъэщIыпхъэхэр  хэдыкIынрами. Къапщтэмэ, ар анэм и лъагъуэщ зрикIуэр. Шурдым (Къанкъул) Лейлэ езыр дэрбзэрщ, и ныбжьыр илъэсипщI щыхъуам къыщыщIэдзауэ мадэ, хедыкI. 

         - Зэрыджэгу гуащэхэм фэилъхьэгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр яхуиду ди анэм иригъэжьащ гъащIэм къыщыхуэщхьэпэжа IэщIагъэр. ИужькIэ езым и щхьэм хуэдэн щIидзащ. Уеблэмэ нобэр къыздэсым дохъумэ ди анэм тхуидауэ школым дызэрыкIуэу щыта щыгъынхэр, - дыщегъэгъуазэ Миланэ. - Ди нэхъыжьхэм зэращIэжщи, япэм гъуэтыгъуейуэ щытащ щыгъыныр. Ауэ зэрыдэ Iэмэпсымэхэр унагъуэ къэс яIэт, зыгуэрхэр я IэкIэ ядыжу. Ди анэм и адэшхуэ Къанкъул Гъузер (ефэндыуэ щытащ) сыт щыгъуи щэкI ихъумэрти, ди анэм къритурэ ар а Iуэхум дригъэхьэхащ. Балигъ хъуа нэужьи, ди анэм IэщIыб ищIакъым а IэщIагъэр, модельер-конструктору еджауэ алъандэрэ мэлажьэ. Къапщтэмэ, ди анэм зэи мурад иIакъым езым и IэщIагъэм зыгуэр дыхуигъэсэжыну. Абы ищIэм сыкIэлъыплъурэ сэ езыр сыдихьэхащ а лэжьыгъэм.

         Миланэ зыщигъэсащ Бахъсэн къалэм дэт художественнэ школым (иджы ардыдэм егъэджакIуэу щолажьэ). КъыкIэлъыкIуэу къиухащ КъБКъУ-м декоративно-прикладной гъуазджэмкIэ и факультетыр.

         - Адыгэхэм пасэ зэман лъандэрэ къагъэсэбэп дыщэидэ, бэзэридэ Iэмалхэм, уагъэ щIыным я щэхухэм куууэ зыщыщыдгъэгъуэзащ  Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. ЕджапIэ нэхъыщхьэр къэзуха нэужь, си анэм и гъусэу фащэ здын щIэддзащ. Къапщтэмэ, сыт щыгъуи сыщIэхъуэпсырт лъэпкъ мыхьэнэ зиIэ Iуэху гуэрым селэжьыну икIи абы и лъэныкъуэкIэ узэрыгушхуэнщ адыгэ фащэм иужьрей зэманым гулъытэ хъарзынэ зэригъуэтыжар, - жеIэ Миланэ.

         Хъыджэбзым къехъулIэу зэдехь егъэджакIуэ IэщIагъэри и анэм и гъусэу фэилъхьэгъуэхэр хэдыкIынри («Шурдым» фIащащ къызэIуаха ательем).

         - ЗэрытщIэщи, адыгэхэм мыхьэнэшхуэ ирату щытащ фащэм тращIыхь дамыгъэхэм икIи ахэр зэмылIэужьыгъуэ куэду зэщхьэщыкIырт. Тхыпхъэхэм фащэр зэрагъэдахэм къищынэмыщIа, дэтхэнэми гупсысэ гуэр щIэлът, - жеIэ Миланэ. - Нэхъыбэу къэкIыгъэ, псэущхьэ, хъурей, плIимэ, щимэ хуэдэ теплъэхэр хадыкIырт. Къапщтэмэ, иужьрейм нэхъ гулъытэ иIэт. Нэхъ цIэрыIуэу къагъэсэбэпу щыта дамыгъэхэм я гугъу пщIымэ, ар выщхьэ теплъэ зиIахэращ. Абы гупсысэшхуэ иIэу къалъытэрт - щIэныгъэрэ къарурэ къыпкъырыкIыу. НэгъуэщI зы дамыгъи куэдрэ къагъэсэбэпу щытащ: хъурейм иращIыхь блэм и щхьэм бзу цIыкIу тесу, зы лъэныкъуэмкIэ бдзэжьей кIапэ пыту. Псэущхьэ зыбжанэ къыщагъэсэбэпу щыта тхыпхъэщIыпхъэхэмкIэ дунейм и къэхъукъащIэхэр кърагъэлъагъуэу арат.          Апхуэдэ дамыгъэхэм ящIэлъа щIагъыбзэхэр къыщытхуеIуэтэж Накуэ Феликс и тхылъ щхьэпэм. Гу зэрылъыттэщи, ди зэманым цIыхухэм фащэ щахуэдкIэ къэкIыгъэ теплъэ зиIэ тхыпхъэщIыпхъэхэр нэхъ къыхах. Ауэ абыхэм я мыхьэнэм куэд щIэупщIэу схужыIэнукъым. Ахэри пхуэгъэкъуэншэнукъым, абыхэм ехьэлIауэ хъыбару ди деж къэсар мащIэщи.

         Шурдымым и диплом лэжьыгъэми гъэщIэгъуэнагъ хилъхьэфащ. «Сigar box» фIэщыгъэмкIэ цIэрыIуэ хъуауэ щыта, пхъуантэ теплъэ зиIэ сумкэхэм хуэдэщ хъыджэбзым и лэжьыгъэр къызытрищIыкIар. «Сыщымыуэмэ, апхуэдэ япэ хьэпшыпхэр XVIII-нэ лIэщIыгъуэм къежьащ икIи нэхъапэ ахэр зезыхьэу щытар цIыхухъухэрат - тутынылъэу къагъэсэбэпу, - дыщегъэгъуазэ Миланэ. - ИужькIэ пхъуантэ плIимэ цIыкIум къу хуащIри, цIыхубзхэми ахэр кърахьэкI хъуауэ аращ. Абы лъандэрэ ар а цIэм къытенауэ къогъуэгурыкIуэ. Иджыпсту апхуэдэ сумкэхэр «Dolce Gabana» брендым къыдегъэкI. А хьэпшыпым и тхыдэр сфIэгъэщIэгъуэн хъуати, сыдихьэхыу сумкитху сщIащ.

          Миланэ а лэжьыгъэм и «хъэтI» зэрыхилъхьэным хущIэкъуащ икIи къехъулIащ. Хьэпшыпхэр я инагъкIи зэхуэдэкъым, я плъыфэкIи зэщхькъым, къищынэмыщIауэ, адыгэхэм я тхыпхъэщIыпхъэ зэхуэмыдэхэмкIэ ахэр игъэдэхэжащ дыщэидэ, бэзэридэ Iэмалхэр къигъэсэбэпурэ.

         Лъэпкъ IэщIагъэр къыхэзыха хъыджэбзым мурад куэд иIэщ, и хьэпшыпхэр зэригъэлъэгъуэнуми йогупсыс. Ди гуапэщ ахэр зригъэхъулIэну.

 

        

        

БАГЪЭТЫР Луизэ.
Поделиться: