ХадэхэкIыр кърахьэлIэж

         Къэбэрдей - Балъкъэрым и консерв заводхэм я гъэмахуэ лэжьыгъэр сыт щыгъуи зэраублэр джэш щхъуантIэрщ. Мы Iуэхум япэу пэрыхьащ Тэрч, Аруан щIыналъэхэм я заводхэр.

         Бахъсэн щIыналъэм и мэкъумэш IуэхущIапIэхэми мы илъэсым  джэш щхъуантIэу гектар 500 - нэс  хасащ. Абы и Iухыжыным ноби пэрытщ. Районым мэкъумэш хозяйствэмкIэ и Управленэм дызэрыщигъэгъуэзамкIэ, зы гектарым хуэзэу тонни 5 - м  щIигъу къытрах. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, 2022 гъэм ар тонн 2645 - м нэсынущ. Комбайным къихыр занщIэу консерв заводхэм ирагъашэ.

ХадэхэкIым елэжь IуэхущIапIэхэм мы гъэм джэш щхъуантIэу гектар мини 5 хасащ. Ар 2021 гъэм яIам хуэдиз дыдэ мэхъу.

         ФIэIугъэр къыщIэзыгъэкI заводхэм я нэхъыбэм  щIадзауэ езыхэр гъэм зэлэжьыфынум хуэдиз хасэ. Ар хэкIыпIэ хъарзынэщ Урысейм и сату щIапIэ утыкухэм и чэзум ихьэнымкIэ. Ауэ щыхъукIэ, ди фIэIугъэхэм я щIыуэпс къабзагъкIэ  нэхъыфI дыдэхэм хабжэ,  щIэупщIэшхуи яIэщ.

 Къапщтэмэ,  илъэс кIуам Къэбэрдей - Балъкъэрым джэш щхъуантIэ гъэфIэIуауэ банкI мелуан 57 - м щIигъу къыщыщIагъэкIащ икIи абы еубыд  ди республикэм фIэIугъэу щащIам и процент 20 - р.

 

          

Шэрэдж Дисэ.
Поделиться: