Лъэпкъ проектыр и лъабжьэу

Ди республикэм и егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм мы зэманым щокIуэкI ухуэныгъэ-зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэшхуэхэр. Абыхэм я нэхъыбапIэм и лъабжьэр УФ-м и Президентым илъэс зыбжанэ ипэкIэ къыхилъхьауэ щыта «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектымрэ абы и федеральнэ, щIыпIэ гуэдзэн Iыхьэхэмрэщ. Ди гуапэ зэрыхъущи, а проектхэм къыщыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэр щIыналъэм къызыхуэтыншэу щагъэзащIэ.
Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и гуащIэгъуэу щокIуэкI щIыналъэм хыхьэ курыт школхэм ящыщу тIур зэгъэпэщыжыным ехьэлIа лэжьыгъэхэр. Абыхэм я тегъэщIапIэщ «КъБР-м и егъэджэныгъэ IэнатIэр егъэфIэкIуэн» щIыналъэ проектыр. Абы къыщыгъэлъэгъуа Iуэхугъуэхэм япкъ иткIэ апхуэдэ лэжьыгъэхэр къыщызэрагъэпэщ Доттуев Ахъмэт и цIэр зэрихьэу Гундэлэн къуажэм дэт курыт школ №I-м. Зэгъэпэщыжыныгъэхэм къызэщIаубыдащ школым и унэм ехьэлIа Iуэху куэд. Апхуэдэу щIэкIэ зэрахъуэкIащ школым екIуалIэ инженер коммуникацэ псори. Унащхьэри щIэуэ тралъхьащ. УхуакIуэхэм лэжьыгъэшхуэ щызэфIахащ школым и кIуэцIми. Абы и унащхьэри, блынхэри, лъэгухэри зэрагъэпэщыжащ, бжэ-щхьэгъубжэхэр щIэкIэ яхъуэжащ, лэч зыщыхуапхъэхэми я Iэр хунэсащ абыхэм. И кIэм нэсащ школ щIыбыр зехьэнри.
Гулъытэ хэха игъуэтащ еджапIэр мафIэсым щызыхъумэ Iэмэпсымэхэр къэгъэщIэрэщIэжынми IуэхущIапIэр террорист щIэпхъаджагъэхэм япэIэщIэ зыщI Iэмэпсымэхэр гъэувынми.
Iуащхьэмахуэ щIыналъэм и администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Соттаев Къурмэн зэрыжиIэмкIэ, ухуакIуэхэм школым лэжьыгъэшхуэ щызэфIагъэкIащ, абы и теплъэр нэхъ екIу, дахэ хъуащи, къыпхуэмыцIыхужыным хуэдэщ. ЩIэблэм щIэныгъэфI ягъуэтын, лъэныкъуэ куэдкIэ заужьын папщIэ, еджапIэщIэм Iэмал псори къыщызэгъэпэщащ, и мылъку-техникэ лъабжьэр хэпщIыкIыу ягъэлъэщащ. Еджэным къыщагъэсэбэпыну Iэмэпсымэхэри, унэлъащIэхэри, техникэщIэм щыщ куэди кърашэлIакIэщ школым. Мы зэманым ахэр я пIэ ирагъэзагъэ.
Къыхэдгъэщынщи, ухуэныгъэ-зэпэщыныгъэ лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIым набдзэгубдзаплъэу кIэлъыплъащ еджакIуэхэм я адэ-анэхэри езы ныбжьыщIэхэри. Школым и теплъэщIэм хуабжьу щогуфIыкI ахэр икIи жыджэру хэтщ еджапIэр зэлъыIухыжыным.

КЪАРДЭН Маритэ.
Поделиться: