Коронавирусым и лIэужьыгъуэщIэ

Иужьрей илъэсищым зэрымыува щытыкIэ къигъэнауэ къыщIэкIынкъым зэрымыщIэкIэ дунейр зыщIэзыубыда узыфэ зэрыцIалэм. Жьы дэхупIэ къыдитами, зи чэзууэ къеблэжа коронавирусым нэгъуэщIу зыкъегъэлъагъуэ иджы.

Дохутырхэмрэ вирусологхэмрэ зэрыжаIэмкIэ, 2022 гъэм бжьыхьэр къызэрихьэу «къэушыжа» узыфэр къызэрыгуэкI пыхусыхум ещхьу къофыкI цIыхухэм. ИкIи, ди гуапэ зэрыхъунщи,  пневмониемрэ бронхитымрэ щыхуэкIуэжыр куэдкIэ нэхъ мащIэ хъуащ. Мы лIэужьыгъуэм узэреIэзэнури, пыхусыхум деж зрахьэлIэ хущхъуэхэмкIэщ.

- Арами, къыхэгъэщыпхъэщ вирусыр нэхъ зэрыцIалэ зэрыхъуар, «омикроным» иммунитет ухуиIэми, ар зытрикъутэурэ Iэпкълъэпкъыр зэриубыдыр, - жеIэ «Лидер-Медицина» IуэхущIапIэм и дохутыр нэхъыщхьэ, инфекционист Тимаков Евгений. – «Омикроным» и 4-5-нэ лIэужьыгъуэхэр къыдэушащ коронавирусым и зи чэзу къэлыбыгъуэм. Уи пэр къыпыжмэ, уи тэмакъыр узмэ, укъыхэпсчыкIмэ, уи макъыр икIамэ, укъарууншэмэ, пщIантIэрей, ныбажэ ухъуамэ, уи щхьэмрэ Iэпкълъэпкъымрэ узмэ, укъэжьмэ, а псори зэуэ къофыкIмэ – ар коронавирусщ. Сымаджэр зэмыIэзэмэ, дохутырым деж мыкIуэмэ, и узыр хэтIэсэнурэ, пневмонием хуэкIуэнкIэ хъунущ, ауэ, ди гуапэ зэрыхъунщи, апхуэдэхэр мащIэщ нобэкIэ. ХэщIыныгъэ димыIэу дыкъикIыну къысщохъу мызыгъуэгу.

ЗэрыжаIэмкIэ, нэгъабэ хуэдэу сымаджэщхэм ягъэгъуэлъыр мащIэщ, Iуэхур апхуэдэуи шынагъуэкъым.

- «Омикроным» коронавирусыр игъэужьыхыну хуагъэфэщат, ар къыщежьагъащIэм. Апхуэдэуи хъуащ. «Омикроныр» къызэрежьэрэ пневмониер куэдкIэ нэхъ мащIэ хъуащ. НобэкIэ узыр Iум къыщызэтеувыIэу жыпIэ хъунущ, тхьэмбылым зримыубгъуэу, - жеIэ медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат, терапевт Кондрахин Андрей.

- Зы ныкъусаныгъэ закъуэщ мы Iуэхум хэлъыр, - къыхигъэщащ Пирогов Н. и цIэр зезыхьэ госпиталым и терапевт Карабиненкэ Александр. – Вирусыр къызэрыгуэкI пыхусыхум зэрещхьым къыхэкIыу, ар къэпхутэну нэхъ гугъу зэрыхъуарщ. Аращи, укъепсмэ, уи тэмакъыр узмэ, укъызэщIэплъэмэ, тест щIын хуейщ, ар къызыхэкIар къэщIапхъэщи.

Гу лъытапхъэщ фокIадэм и I-м ирихьэлIэу коронавирусыр зэуэлIахэм я бжыгъэр мин 50-м зэрыщхьэдэхар. Роспотребнадзорым къыхилъхьащ Москва, Санкт-Петербург къалэхэм, Дагъыстаным, Тэтэрстаным, Хакасием Нижегородскэ областым щыпсэухэм маскэхэр кърахьэжьэжыну.

 

 

 

 

 

Поделиться: