НОБЭ

Мыщэхуэным и дунейпсо махуэщ

1861 гъэм Урысейм и император Александр ЕтIуанэм и унафэкIэ Министрхэм я Совет къызэрагъэпэщащ.

1927 гъэм Москва къыщызэIуахащ Опереттэм и къэрал театрыр.

1956 гъэм КПСС-м и ЦК-м унафэ къищтащ балъкъэр, къэрэшей, къалмыкъ, ингуш, шэшэн лъэпкъхэм я автономиер зэфIэгъэувэжыным теухуауэ.

1729 гъэм къалъхуащ урыс дзэзешэ цIэрыIуэ, генералиссимус Суворов Александр.

Адыгэхэм, Кавказым я тхыдэр зыдж, АР-мрэ КъБР-мрэ щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Половинкинэ Тамарэ къыщалъхуа махуэщ.

Теленэтынхэр езыгъэкIуэкI, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Урысей телевиденэм и академие» фондым и академик, КВН джэгукIэр къызэзыгъэпэщахэм ящыщ Масляков Александр къыщалъхуа махуэщ.

1966 гъэм къалъхуащ къэбэрдей радиожурналист Гъубжокъуэ Рометэ.

Дунейм и щытыкIэнур

 «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ, махуэм хуабэр градуси 8 - I3, жэщым градуси 5 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Гунэс ямыщI саугъэт умыщI.

 

Зыгъэхьэзырар БАГЪЭТЫР Луизэщ.
Поделиться:

Читать также:

25.11.2022 - 15:20 НОБЭ
24.11.2022 - 15:06 ГъэщIэгъуэнщ
24.11.2022 - 10:35 Я губгъуэ яIэжщ
23.11.2022 - 16:30 НОБЭ
22.11.2022 - 11:00 Зауэм и тхьэ