Къэрал унафэр даIыгъыу

Урысей Федерацэм Украинэм щригъэкIуэкI дзэ операцэ хэ­-хар зэрыдаIыгъыр щэкIуэ­-гъуэм и 25-м Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщагъэлъэгъуащ. Абы теухуа пэкIу Налшык ще­кIуэкIащ. Зэхыхьэм хэтащ республикэм щыIэ политикэ партхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэ­хэм я унафэщIхэр.

- Илъэс куэд хъуауэ Украинэм щыдакъузэ ди лъэпкъэгъухэр, ­гугъу ирагъэхьым и мызакъуэу, яукIахэри мащIэкъым. Ди къэралым и Президент Путин Владимир ди гъунэгъухэр зыбжанэрэ къыхуриджащ лей зэрахьэныр ягъэувыIэну, урысыбзэр зи анэ­дэлъхубзэхэм ар памыубыдыну, арщхьэкIэ Украинэм и уна­фэщI­хэм а псалъэхэм мыхьэнэ ира­такъым. ИкIэм-икIэжым, щыты­кIэр зауэ зэщIэхъееныгъэм щы­хуэкIуэм, Урысейм и дзэм и командующэ нэхъыщхьэм унафэ ищIащ ди гъунэгъу къэралым дзэ операцэ хэха щригъэкIуэкIыну, Украинэм ди къэрал гъунап­къэ­хэм пэмыжыжьэу IэщэкIэ зэры­зызэщIиузадэр хуимыдэу икIи лъэпкъ зэхэгъэжым и лей зы­те­хьэхэм къащхьэщыжыным ехьэ­лIауэ, - къызэIуихащ пэкIур ­КъБР-м и Парламентым и Уна­фэщIым и къуэдзэ Жанатаев Сэлим. - Операцэ хэхам щыщIи­дза махуэм щегъэжьауэ ди республикэр жыджэру хэтщ Донбассым щытыкIэ гугъу щихуа цIыхухэм ядэIэпыкъуным хуэу­нэтIа Iуэхугъуэхэм. Мазаем щегъэжьауэ КъБР-м икIыу гуманитар дэIэпыкъуныгъэу а щIыналъэм ирагъэшащ тонн 500-м ­щIигъу. Ди цIыхухэр а Iуэхум зэ­рителъхьэм, зэрызэкъуэтым иджыри зэ щыхьэт техъуащ фокIадэм ди къэралым зыщыщIи­дза мобилизацэр. Дзэм нэхъ пасэу къулыкъу щызыщIахэр абы еджэжыным теухуа планыр къэ­ралым и щIыналъэхэм япэу щы­зыгъэзэщIахэм ящыщщ Къэ­бэрдей-Балъкъэрыр. ЦIыхубэр Президентым ихъуреягъкIэ щы­зэщIэуIуащ. Апхуэдэу къакъуэува цIыхухэри утыку къранакъым къэрал унафэщIхэм. Дзэм щраджэм абы зэрызыхуагъэхьэ­зы­рам пэкIуэу компенсацэхэр унагъуэхэм иратащ, къэрал унафэкIэ Iэщэ къэзыщтэжахэм мазэ къэс ди республикэ бюджетым къы­хэкIыу сом мин 25-кIэ зыщIагъэкъуэнущ.
Урысей Федерацэм и Коммунист партым и щIыналъэ къу­дамэм и унафэщI Кондратьев Дмитрий къыхигъэщащ къэралым и Президентым къыхилъхьа дзэ операцэ хэхар коммунист­-хэм зэрыдаIыгъыр. «Иджырей щытыкIэм къежьапIэ хуэхъуар Киев щекIуэкIа майданырщ. ­КъухьэпIэ хэкухэм я дэIэпыкъу­ныгъэкIэ Украинэм текъузэныгъэкIэ къэрал зэхъуэкIыныгъэ щрагъэкIуэкIащ. А лъэхъэнэм къы­щыщIэдзауэ илъэсийм къриу­быдэу Донецк, Луганск рес­пуб­ликэхэм щыпсэу цIыхубзхэм, лIыжь-фызыжьхэм, сабийхэм ­лагъымкIэ къахэуэу гузэвэгъуэ хагъэтащ, сыт и лъэныкъуэкIи зэрагъэкIуэдын Iэмалхэр кIэ­лъызэрахьэн щIадзащ, цIыху мамыр мин бжыгъэхэр яукIащ. Зи псэхэр ягъэна сабий щэ бжыгъэхэм я фэеплъу Донецк къы­щызэIуахащ «МелыIычхэм я аллее». Апхуэдэ къэрал ухуэ­кIэ­щIэмкIэ зэрымыарэзыр къэзыгъэлъэгъуа Кърымым щыпсэу­хэм референдум ирагъэкIуэкI­-ри, Украинэм адэкIэ хэтыну хуэ­мейуэ унафэ къыщащтащ. Iэ­щэ­кIэ къэралым зэхъуэкIыныгъэхэр зэрырагъэкIуэкIар зэрамыда къудейм щхьэкIэ хытIыгу­ныкъуэм щыпсэухэм электро­къарури псыри паубыдын щIа­дзащ нацистхэм. США-мрэ абы­хэм я акъылэгъухэмрэ Iэщэ­кIэ зэщIаузадэ бандерэ лIыукI­-хэр нобэми я мурад фIейхэм ­къапыкIакъым, - щыжиIащ зэ­хыхьэм Кондратьевым. - Ди республикэм щыщу дзэ операцэ хэхам хэт зауэлIхэм лIыхъужьыгъэ, гъэ­сэ­ныгъэ нэс къагъэлъагъуэу я ­къулыкъур ирахьэкI. ФIыщIэ ин яхуэфащэщ апхуэдэ щIалэхэр зыгъэса адэ-анэхэм, лъэпкъхэм. Украинэм фашистхэр игъэкъэбзыкIауэ мамыр псэукIэ щызэтегъэувэжыныр ди къэралым и ­мурад нэхъыщхьэщ. Ар къыдэ­хъулIэн папщIэ дызэкъуэувэн ­хуейщ».
ПэкIум хэтащ «Удзыфэхэр» урысейпсо экологие партым и лIыкIуэхэри. Абы и щIыналъэ ­къудамэм и унафэщI Щхьэ­гъэпсо Сэфарбий и псалъэхэм къыхэщащ зауэ IэнатIэм Iут ди лъэпкъэгъухэм сыт и лъэны­къуэкIи мы зэман гугъум защIэгъэкъуэн зэрыхуейр. «Ди къэ­ралым и щхьэхуитыныгъэмрэ ­зэкъуэтыныгъэмрэ зыхъумэу              дзэ операцэ хэхам хэт ди лъэп­къэгъухэм мылъку къудейкIэ зэрызащIэдгъакъуэм и мыза­къуэу, гурэ псэкIэ зэрыдэтIыгъри егъэлъагъун хуейщ. ДифI зе­зымыхуэ къэралхэм илъэс куэд хъуауэ дунейпсо экономикэр зэ­рызэтракъутэным яужь итщ. Ап­хуэдэу абыхэм зэхакъутащ Ира­кымрэ Ливиемрэ. Сириеми а Iэмалхэр къыщагъэсэбэпыну мурад щащIати, Урысей лъэщым и фIыгъэкIэ къехъулIакъым. Иджып­сту махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу ди къэралым санкцэ­щIэхэр къыхуагупсыс, ди спорт­сменхэр дунейпсо зэхьэзэхуэхэм къыхагъэкI. Иджыри зэ фигу къэзгъэкIыжыну сыхуейщ сэ си ныбжьхэр щыпсэуа къэралыш­хуэр зэрыкъутэжам абыхэм я Iэужь зэрыхэлъри. СССР-м дуней псом и Iыхьэ ханэр иубыду щытащ. Ар Ленинымрэ Стали­нымрэ, Павловымрэ Мечниковымрэ, Гагаринымрэ Королёвымрэ, Къардэн Къубатийрэ Байсултанов Алимрэ, КIыщокъуэ Алимрэ Кулиев Къайсынрэ я къэралу щытащ, - жиIащ Щхьэгъэпсом. - Ди республикэм и Iэ­тащхьэр зыбжанэрэ кIуащ ди щIалэхэм къулыкъу щрахьэкI щIы­налъэхэм, гуманитар дэIэпыкъуныгъэхэр яIэригъэхьащ, я щытыкIэм зэпыу имыIэу зыщегъэгъуазэ. Тхьэм солъэIу ди ­щIалэхэр икIэщIыпIэкIэ узыншэу къытхуекIуэлIэжыну».
- Ди зауэлIхэм текIуэныгъэр къытхуахьыну дыпоплъэ. Нобэ хуэдэ пэкIу дахэкIэ ахэр мы утыкум къыщедгъэблэгъэжынущ. Ди фIэщ мэхъу ди лъэпкъ лъэ­щым и захуагъэм тепщэныгъэ иубыдыну икIи Тхьэшхуэм абыкIэ дыщогугъ. ЗэрыжаIэщи, «Тхьэм елъэIу, уэри умыгъэщIэхъу». Лъэ­ныкъуэкIэ деувэкIауэ но­бэ­рей Iуэхум дыхэплъэу дыщыт ­хъунукъым, атIэ сыт и лъэны­къуэкIи ди къэралым и текIуэ­ныгъэм хэлъхьэныгъэ зэрыхуэт­щIынум фыкъыхузоджэ. Тхыдэм къыщыхъуакъым Урысей лъэ­щыр зыгуэрым къригъэкIуэтауэ, ап­хуэдэ мурад зыщIахэм ар ­къазэремыхъулIэнур иджыри зэ наIуэ ящытщыжыпхъэщ! - за­хуигъэзащ пэкIум къекIуэлIахэм Дунейпсо Адыгэ Хасэ и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий.
Урысей Федерацэм иригъэ­кIуэкI дзэ операцэ хэхам зэри­телъхьэр къызэхуэсахэм я пащ­хьэм щыжаIащ къэрэшей-­балъкъэр щIалэгъуалэм зегъэужьынымкIэ фондым и Нал­шык къалэ къудамэм и уна­фэщI Анаев Марат, жылагъуэ ­зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм, нэгъуэщIхэми.

Жыласэ Замир.
Поделиться: