Балъкъэр Дисанэ дыщэр къехь

Шабзэ

 

Иджыблагъэ Тульскэ областым щекIуэкIащ шабзауэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ.
Абы хэтащ ди къэралым и щIыналъэ 12-м къикIа щIалэрэ хъыджэбзу спортсмен 40-м нэблагъэ. Илъэси 10-12 зи ныбжьхэр я деж щызэпеуахэм я деж япэ увыпIэр къыщихьащ Налшык дэт, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ еджапIэм и гъэсэн Балъкъэр Дисанэ.
НыбжьыщIэр зэхьэзэхуэм хуагъэхьэзыращ Кулишинхэ Александррэ Натальерэ.

БэнэкIэ хуит

Къылъшыкъуэ Ислъам и ехъулIэныгъэ

Якутск къалэм и «Триумф» аренэм щекIуэкIащ олимп джэгухэм бэнэкIэ хуитымкIэ я чемпион, СССР-м, УФ-м щIыхь зиIэ я тренер Дмитриев Роман и фэеплъу къызэрагъэпэща дунейпсо зэхьэзэхуэр. 
Абы хэтащ урысейм и щIыналъэхэм, апхуэдэуи хамэ къэрал 12-м къикIа спортсмен 260-м нэблагъэ. «Дмитриевым и мемориалым» и саугъэтым щIэбэну мы гъэм а зэпеуэм япэу хэтащ цIыхубз 83-рэ. Гугъуехьи демыхьу финалым нэса Къылъшыкъуэ Ислъам зи хьэлъагъыр кг. 97-м нэсхэм я деж щыбанэу, хьэрхуэрэгъу къыхуэхъуа, Белоруссием щыщ Козлов Владислав къыхигъэщIащ икIи етIуанэ увыпIэр къылъысащ.
 

НАФIЭДЗ Мухьэмэд.
Поделиться: