ГъущI гъуэгу вокзалым и къэкIуэнур

Налшык дэт гъущI гъуэгу вокзалым и гупэм къилъ утыкур зыхуей зэрыхуагъэзэнум и про­ектышхуэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэIущIыIу ищIащ. ЩIыпIэр зэра­хъуэ­жыну щIыкIэм и теплъэр республикэм и УнафэщIым кърилъхьащ и телеграм напэкIуэцIым.

«Налшык и гъущI гъуэгу вокзалым и хъуреягъкIэ щылъ щIыпIэр зыхуей зэрыхуэдгъэзэну щIыкIэм епха проектым нэхъ пасэу и гугъу сщIауэ щытащ. Республикэм и щыхьэрым и тхыдэми, и щэнхабзэми увыпIэшхуэ щеубыд 1913 гъэм яухуауэ щыта гъущI гъуэгу вокзалым. Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм ар икъукIэ зэтракъутауэ щытащ, иужькIэ мамыр гъа­-щIэм и иджырей теплъэр щигъуэтыжащ.
 Ди гъущI гъуэгу вокзалыр къалэм и гъу­джэщ. Абы и Iэгъуэблагъэр зыхуей хуэзэпауэ, дахэу, щIэращIэу щытын хуейщ. Проектым ипкъ иткIэ, абы и хъуреягъкIэ щхъуантIагъэм зыщрагъэубгъунущ, машинэ гъэувыпIэхэр, лъэс зе­кIуапIэхэр ящIынущ, иджырей уэздыгъэхэр трагъэувэнущ, зэблэкIыпIэ псори нэхъ тынш ящIынущ.
 Фигу къэзгъэкIыжынщи, дэ зэдгъэпэщыжыну ди мурадыр езы вокзал пщIантIэм и за­къуэкъым, атIэ уэрам хадэ цIыкIухэу мэжджытым къыбгъэдэтри, Лениным и цIэр зе­зыхьэ уэрамымрэ Осетинскэмрэ я зэ­пы­лъыпIэм деж щылъри зыхуей хуэдгъэзэнущ», - етх КIуэкIуэ Казбек.

Поделиться: