Макъамэм зэхуешэс

         Налшык къалэм и «Искож» хьэблэм иджыблагъэ къыщызэIуаха Щэнхабзэ зыужьыныгъэмкIэ центрым классикэ макъамэм и концерт щекIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, УФ-м и Президентым и саугъэтыр, международнэ саугъэтхэр зыхуагъэфэща, зэфIэкI зиIэ сабийхэм зэрадэлажьэм папщIэ, «Лучший преподаватель детской школы искусств РФ» щIыхьыцIэр зезыхьэ, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым цIыхубэ IэмэпсымэхэмкIэ и кафедрэм и профессор Шэрыб Валерэ и гъэсэнхэр.

         Центрым и «Алые паруса» щэнхабзэ клубым и япэ концертым и программэм къызэщIиубыдэрт къэрал куэдым я классикэ макъамэ нэхъыфIхэр. УэрэджыIакIуэхэу Хасароковэ Iэминэрэ Шакъ  Зурабрэ я макъым итхьэкъуат къедаIуэхэр. Iэзагъэм дихьэхат кърихьэлIахэр. Шэрыб Валерэ игъэзэщIащ Кёрн Джером и «Дым», Ковтун Валерэ и «Домино» лэжьыгъэхэр.

         - УФ-м и Президентыр ЕгъэджакIуэхэмрэ гъэсакIуэхэмрэ я илъэсу мы гъэр зэригъэувам хыхьэу, си студентхэм я гъусэу концертхэм зыкъыщызогъэлъагъуэ. Ди республикэм къищынэмыщIауэ, Дагъыстэным, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым, Осетие Ищхъэрэ-Аланием  къикIа куэд си гъэсэнхэм яхэтщ. Гуапэщ дэтхэнэми я цIыхубэ макъамэхэр зэрагъэзащIэр, - жиIащ Шэрыб Валерэ. – Нобэ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым, Щэнхабзэмрэ гъуазджэхэмкIэ колледжым я студентхэм, ди еджапIэхэр къэзыухахэм, ГъуазджэхэмкIэ сабий школым и гъэсэнхэм пшыхьыр ягъэдахэ. Академическэ программэ дгъэхьэзыращ, лъэпкъ пшынэкIэ дгъэзащIэхэр къызэщIиубыдэу. Зэпымыууэ гулъытэ худощI Кавказым ис лъэпкъхэм я цIыхубэ макъамэхэр къэгъэщIэрэщIэжыным. Абы щыщ лэжьыгъэхэри концертым хэдгъэхьащ. Уэрдокъуэ Юлэ фIыщIэ худощI пшыхьым дыкъызэрыригъэблэгъамкIэ! Ди концертхэм фыкъекIуалIэмэ ди гуапэщ!

«Алые паруса» щэнхабзэ клубымрэ «Центр социологических проектов «Мирт» АНО-мрэ я унафэщI Уэрдокъуэ Юлэ жиIащ блэкIа тхьэмахуэм и зыгъэпсэхугъуэхэм клубым и япэ зэхыхьэр зэрызэхэтар. Центрым щрагъэкIуэкIынущ музыкантхэм, актёрхэм, тхакIуэхэм, художникхэм я зэIущIэхэр, литературэ-макъамэ пшыхьхэр, концертхэр, лекцэхэр.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

 

 

 

 

 

 

Поделиться:

Читать также:

17.07.2024 - 10:39 Къалэм Iумахуэ
15.07.2024 - 15:20 Дэрбзэр Iэзэ
14.07.2024 - 15:50 «Арабеск»-р къофэ