Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм «Дзэ къулыкъущIэхэр, абыхэм хуэдэ нэгъуэщI лэжьакIуэхэр, абыхэм я унагъуэхэр псэуныгъэкIэ дэIыгъыным хуэгъэзауэ аргуэру лэжьыпхъэхэм я IуэхукIэ» 2022 гъэм фокIадэм и 24-м къыдигъэкIа Указ №92-УГ-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ

    1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм «Дзэ къулыкъущIэхэр, абыхэм хуэдэ лэжьакIуэхэр, абыхэм я унагъуэхэр псэуныгъэкIэ дэIыгъыным  хуэгъэзауэ аргуэру лэжьыпхъэхэм я IуэхукIэ» 2022 гъэм фокIадэм и 24-м къыдигъэкIа  Указым мыпхуэдэ зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн:

а) 1-нэ пунктым  и «в» пункт къуэдзэм мыпхуэдэ абзац щIыгъун:

«Мы Указым и 2-нэ пунктым къыщыгъэлъэгъуа ныкъуэдыкъуагъэхэм хуэдэхэм (уIэгъэхэм, фэбжьхэм, контузиехэм) яхэмыхьэ ныкъуэдыкъуагъэхэр (уIэгъэхэр, фэбжьхэр, контузиехэр) ягъуэтамэ,-  сом 100000 хуэдиз;»;

б) 5-1-нэ пунктым и «а» пункт къуэдзэм и япэ абзацым  «Унагъуэр, анагъэр, адагъэр, сабиигъуэр хъумэным и IуэхукIэ» «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Закон №21-РГ-уэ 1996 гъэм шыщхьэуIум и 17-м къыдэкIам и 17-1-нэ статьям  сабийм мазэ къэс хуэзэу хуагъэува пособиехэр» псалъэхэр хэгъэкIын.

2. Мы Указым и 1-нэ пунктым и «а» пункт къуэдзэм щыгъэува хабзэр зокIуэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм «Дзэ къулыкъущIэхэр, абыхэм хуэдэ нэгъуэщI лэжьакIуэхэр, абыхэм я унагъуэхэр псэуныгъэкIэ дэIыгъыным хуэгъэзауэ аргуэру лэжьыпхъэхэм я IуэхукIэ» 2022 гъэм фокIадэм и 24-м къыдигъэкIа Указ №92-УГ-м къару щигъуэта махуэм къыщыщIэдзауэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек

Налшык къалэ

2023 гъэм накъыгъэм и 29-м

№53-УГ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

 Дзэ Iуэху хэхам хэтхэм я бынхэм я нэIэ тетыным, я Iуэху зытетхэр зэгъэщIэн, абыхэм ядэIэпыкъуным теухуа «ЛIыхъужьхэм я бынхэр»  Iуэху зэщIэгъэуIуар къызэгъэпэщынымкIэ пэхуэщIэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыгъэзэщIэным егъэщIылIа IуэхухэмкIэ лэжьакIуэ гупу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2023 гъэм мэлыжьыхьым и 4-м къыдигъэкIа унафэ №77-РГ-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн мы къэкIуэнухэр абы хэгъэхьауэ:

Апэнэс А.А. - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и дэIэпыкъуэгъур

Мер З.Ю.-  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и прокурорым балигъ мыхъуахэмрэ щIалэгъуалэмрэ  ятеухуа законодательствэр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъынымкIэ и дэIэпыкъуэгъу нэхъыжьыр (зэгурыIуауэ)

Шаваев А.М. -     Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министерствэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм жылагъуэ хабзэр хъумэнымкIэ и  полицэм и унафэщIым и къуэдзэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек

Налшык къалэ

2023 гъэм накъыгъэм и 29-м

№191-РГ

Поделиться: