Кадыров Азрэт Iуащхьэмахуэ районым и прокурорщ

Урысей Федерацэм и Генеральнэ прокурорым дыгъэгъазэм и 12-м къыдигъэкIа унафэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iуащхьэмахуэ районым и прокурорым и къулыкъум илъэситху пIалъэкIэ ягъэуващ Кадыров Азрэт Владимир и къуэр.
Кадыров А. В. 1971 гъэм къалъхуащ. ЛъэпкъкIэ балъкъэрщ. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм прокуратурэмкIэ и органхэм абы лэжьэн щыщIидзащ 1992 гъэм Дагъыстэн къэрал университетыр къиуха нэужь. КъБР-м и Совет районым и прокурорым и дэIэпыкъуэгъуу, Налшык къалэм и прокурорым и дэIэпыкъуэгъуу щытащ. 2006 гъэм и жэпуэгъуэ мазэм щегъэжьауэ 2011 гъэм и бадзэуэгъуэ мазэм нэсыху Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iуащхьэмахуэ районым и судыщIэм и къулыкъур иIыгъащ. 2012 гъэм и мазаем Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и прокуратурэм къулыкъу щищIэу щIидзэжащ икIи федеральнэ законодательствэр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъынымкIэ управленэм и прокурору щытащ.
Унагъуэщ, бынищ иIэщ.

КъБР-м и прокуратурэ.
Поделиться: