УэсятиплIрэ чэнджэщиплIрэ

 Iэбу ТIалиб и къуэ Алий зэрылIыкIыну уIэгъэр телъу, и къуэ Хьэсэн къыщхьэщыст, гъыуэ. 
- Сыт ущIэгъыр? – йоупщI и къуэм Алыхьыр арэзы зыхуэхъун Алий. 
- Дауэ сымыгъынрэ, ди адэ? Уи псэр хокI, дунейр уобгынэ, ахърэтым уокIуэж. 
Адэ гумащIэр къэпсалъэри жиIащ: 
- Уа, си щIалэ! УэсятиплIрэ чэнджэщиплIрэ къыпхузогъанэри, абыхэм утетыфмэ, пщIам и зэран къокIыжынкъым. 
- Сыт хуэдэ ахэр, ди адэ? – щIэупщIащ Хьэсэн. 
- Псом нэхърэ нэхъ бейр губзыгъэрщ. Делэм нэхърэ нэхъ тхьэмыщкIэ щыIэкъым. Закъуэныгъэм я нэхъ Iейр – къызыфIэщIыжынырщ. ЕхъулIэныгъэм я нэхъыфIыр – хьэл-щэн дахэрщ. 
  - Ар уэсятиплIырщ, ди адэ, чэнджэщиплIыр-щэ? 
- Акъылыншэр умыгъэныбжьэгъу. Сэбэп къыпхуэхъуну хуеипэми, абы и зэран къокIыжынущ. ПцIыупси умыгъэныбжьэгъу: абы жыжьэр – гъунэгъуу, гъунэгъур – жыжьэу къыщохъу. ЦIыху быдэ умыгъэныбжьэгъу, абы умыщIэххэу укъигъэпцIэжынущ. ЦIыху мыхьэнэншэми зыщыдзей: абы щайкIэ уищэжынущ. 
ЧЭРИМ Марианнэ.
Поделиться:

Читать также: