НОБЭ

         Мазаем и 13, гъубж

Радиом и дунейпсо махуэщ

         1908 гъэм къалъхуащ къэрал лэжьакIуэ, политик, Къэбэрдей АССР-м и Министрхэм я Советым и УнафэщIу 1951 - 1957 гъэхэм щыта Лъостэн Чэлимэт.

         1945 гъэм къалъхуащ сурэтыщI, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Гъыдэ Валерэ.

         1954 гъэм къалъхуащ Израилым щыпсэу жылагъуэ лэжьакIуэ, дзэ къулыкъущIэу, Рихьэние къуажэм щыIэ Адыгэ музейм и унафэщIу щыта Хъун Щэукъуий.

Дунейм и щытыкIэнур

         «pogoda.yandex.ru сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 15-18, жэщым  градуси 6 - 9 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Ныбэм имылъмэ, лъэр щIэкIыркъым.

 

 

Зыгъэхьэзырар ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэщ.

Поделиться:

Читать также:

01.03.2024 - 12:34 НОБЭ
29.02.2024 - 11:18 НОБЭ
28.02.2024 - 11:50 НОБЭ
27.02.2024 - 08:31 НОБЭ