НОБЭ

Мазаем и 21, бэрэжьей

         Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэщ

         Экскурсиер езыгъэкIуэкIым и дунейпсо махуэщ

         1819 гъэм Санкт-Петербург къэрал университетыр къызэIуахащ.

         1920 гъэм Урысейр электрификацэ щIынымкIэ и къэрал комиссэр (ГОЭЛРО) къызэрагъэпэщащ.

         1922 гъэм къалъхуащ шапсыгъ тхакIуэ цIэрыIуэ Лохвицкий Михаил (Аджыкъу-Джэрий).

         1932 гъэм къалъхуащ биологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъУ-м и профессор, УФ-м, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, Урысей академием и член-корреспондент Тембот Аслъэнбий.

         1949 гъэм къалъхуащ къэфакIуэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Нэгъуд Борис.

Дунейм и щытыкIэнур

         «pogoda.yandex.ru сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. ЩIыIэр махуэм 1 градус, жэщым градуси 2 щыхъунущ.

 

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Шэм нэхърэ бзэр нэхъ жэрщ.

 

Зыгъэхьэзырар ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэщ.

 

 

Поделиться:

Читать также:

17.05.2024 - 07:16 Нобэ
16.05.2024 - 09:08 НОБЭ
15.05.2024 - 12:44 НОБЭ