Шахмат псынщIэхэмкIэ зэпоуэ

КъБР-м и къалащхьэ Налшык щекIуэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ Президент КIуэкIуэ Валерэ и мемориал» Урысей Федерацэм шахмат псынщIэхэмкIэ и Рапид Гран-при-2021 зэхьэзэхуэм и Iыхьэр.
Псори зэхэту саугъэтхэм щIэбэнащ шахматист 94-рэ. Абыхэм яхэтащ гроссмейстерхэу Смирнов Павелрэ Ковановэ Баирэрэ, спортым и мастеру 10.

Зэхьэзэхуэ гуащIэхэр зэщхьэщыхауэ щытащ ветеранхэм, балигъхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ я гупу.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ Президент КIуэкIуэ Валерэ и мемориалым зыхэта гупхэм пашэныгъэр щаубыдащ Смирнов Павел, Ковановэ Баирэ, Танделов Арсений, Малышевэ Виктория, Кулиев Сергей сымэ.  
Зэпеуэр швейцар щыкIэм тету джэгугъуэ 11-у екIуэкIащ. Хабзэ зэрыхъуауэ ират кубокхэм, медалхэмрэ дипломхэмрэ къищынэмыщIауэ, нэхъыфIу зыкъэзыгъэлъэгъуа спортсменхэр ахъшэ саугъэтхэмкIи ягъэпэжащ.

 

 

Къэхъун Бэч.
Поделиться: