Хъуромэ теплъэгъуэ

Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым 2022 гъэм и лэжьыгъэр «Хъуромэ романс» гъэлъэгъуэныгъэмкIэ иригъэжьэжащ.
Чыристан диным нэхъ игъэлъапIэ махуэщIхэм ящыщщ Хъуромэр, урысыбзэкIэ Рождество жыхуаIэр. Махуэшхуэм ирихьэлIэу урыс драматург Птушковэ Надеждэ и «Ар дунейм емыхыж щIыкIэ…» пьесэм къытращIыкIа теплъэгъуэр нэхъыфI дыдэхэм халъытащ.
«Урысейм и гугъапIэ» урысейпсо цIыхубз жылагъуэ зэгухьэныгъэм и къудамэу ди щIыналъэм щыIэм и унафэщI Черновэ Аленэ зэрыжиIэмкIэ, театрым щыджэгуащ Урыс драмэ театрым и вагъуэхэр. «Узэрыгушхуэ хъун, зи джэгукIэр ди щIыналъэм и мызакъуэу, хамэ щIыпIэ куэдым яцIыху, вагъуэкIэ уеджэми егъэлея мыхъуу артист цIэрыIуэ куэдым зыкъыщагъэлъэгъуащ мы теплъэгъуэм. Апхуэдэщ, псалъэм папщIэ, КъБР-м и цIыхубэ артист Тубей Раисэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Кулахметовэ Рушание, Мысостышхуэ Аслъэнбэч, бэкIэ дызыщызыгъэгугъ, артист зэчиифIэ Малишевская Марие сымэ», – жиIащ Черновэ.
Абы къихигъэщащ я зэгухьэныгъэм деж щылажьэу драмэ театрыр фIыуэ зылъагъухэм я хасэ къызэрызэрагъэпэщар, абы хэтхэр театрым утыку кърихьэ гъэлъэгъуэныгъэхэм щIагъуэ дэмыкIыу къызэрырихьэлIэр. «Ди къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ ди щIыналъэм и театр гъуазджэр хэIущIыIу тщIыныр, цIыху нэхъыбэ абы къешэлIэныр. Горькэм и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым щыджэгухэми, ягъэлъагъуэхэми, ар утыку къызэрырахьэ щIыкIэми езым и нэщэнэхэр иIэжщ – зыми зэремыщхьым къыдэкIуэу, Iэзагъ хэлъу зэрагъэзащIэр, я псэр зэрыхалъхьэр. Псом хуэмыдэу ар нэрылъагъу щыхъуащ мы иужьрейуэ ягъэува теплъэгъуэм. «Хъуромэ романсым» хэлъщ мэгъу къару гуэр, уи хъуэпсапIэхэр зэрызэщIэнумкIэ уиIэ фIэщхъуныгъэм и къарур нэхъ ин ищIу, унагъуэ насыпыр зэрыпхъумэн гуащIэ къыпхилъхьэу. ДжэгуакIуэхэм удихьэхыу икIи узыIэпашэу теплъэгъуэр ди пащхьэ къызэрыралъхьэм тхузэфIэмыкIынрэ къыдэмыхъулIэнрэ щымыIэу ди фIэщ ящIыфащ», – жиIащ Черновэм, илъэгъуар гъэщIэгъуэн дыдэ къызэрыщыхъур имыбзыщIу.
Театрым и унафэщIхэм зэрыжаIэмкIэ, «Ар дунейм емыхыж щIыкIэ…» пьесэр иджырей урыс драматургием щынэхъыфI дыдэхэм хабжэ, иужьрей илъэс зыбгъупщIми щIыналъэ театрхэм жыджэру щагъэув.
«Абы и купщIэр къызэрыгуэкI дыдэщ – зи ныбжьыр хэкIуэта цIыхубзитIыр поплъэ илъэсыщIэ насып, дэтхэнэми и гугъапIэхэр нахуэ, и хъуэпсапIэхэр нэрылъагъу зыщIын телъыджэ. «Апхуэдэ къэхъункIэ Iэмал иIэкъым» жыхуэтIэ Iуэхугъуэхэм ящыщ я нэгу зэрыщIэкIым, ар къазэрехъулIэ щIыкIэм театреплъхэр къызэщIеIэтэ, къэхъунум и гур етауэ кIэлъыплъу ещI, – жеIэ театрым и лэжьакIуэм. – Фи фIэщ зэрыхъун, телъыджэлажьэхэр щыIэщ, уи фIэщ хъумэ къомыхъулIэн щыIэкъым».
Теплъэгъуэр зыгъэувар КъБР-м къыщалъхуа, ауэ Башкортостан Республикэм щылажьэ Кульбаев Муслимщ. Кульбаевыр Урыс къэрал драмэ театрым щылажьэхэм гуапэу ятопсэлъыхь, я лэжьэкIэмрэ джэгукIэмрэ пщIэ хуещI, Iэмал иIэмэ, и зэфIэкIыр абыхэми яблимыхыу КъБР-м щигъэлъэгъуэнуи хэтщ.
Театрыр фIыуэ зылъагъухэм я хасэм и цIэкIэ «Хъуромэ романсым» хэтахэм фIыщIэ яхуищIащ, дяпэкIи мыпхуэдэ теплъэгъуэ телъыджэхэр нэхъыбэ зэращIынуми шэч къызэрытримыхьэр жиIащ. Апхуэдэу Черновэр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм ИлъэсыщIэ къихьамрэ ХъуромэмкIэ ехъуэхъуащ.
 

 

ШУРДЫМ Динэ.
Поделиться:

Читать также: