Налкъут

НэщIэпкIалъэм (ракушкэ) и кум ирихьэ пшахъуэ налъ цIыкIум перламутр трищIэурэ налкъут мэхъу. Илъэс 20-м нэс токIуадэ миллиметри 5 хъу налкъут хъурейр щIыуэпсым къыхэхъукIыным. Налкъутыр лIэужьыгъуитIу зэщхьэщокI: тенджызым е хым хэлъ нэщIэпкIалъэм ирищIарэ, псыежэхым хэлъым ирищIарэ. Псыежэхым къыщагъуэтхэр нэхъ хуэкIыхьщ, Iушэхэри къахокI. Хым къыхаххэр хъуреябзэщ, апхуэдэхэр нэхъ лъапIэщ. Налкъутхэм я нэхъыбэр хужьщ, ауэ уарохьэлIэ гъуэжьхэми, тхьэмбылыфэхэми, фIыцIэхэми. Налкъут нэпцIхэри щыIэщ. Ахэр къыхащIыкIыр абджым е пластмассым. Налкъутыр зыхуэдэр къэпщIэнущ жьэдэплъхьэрэ уи жьэ кIуэцIым къыщебгъэжыхьмэ. Налкъутыр дзэхэм щажьэхэуэкIэ, макъ ищIу етIыркъынущ. НалкъутнэпцIхэр макъыншэу икIи щабэущ зэрыжьэхэуэнур. НэгъуэщI Iэмали щыIэщ: налкъутыр абджым тебдзэмэ, зыбжанэрэ дэлъеинущ, пластмассым къыхэщIыкIар тебдзэмэ, дэмылъейуэ ирижэнущ. Налкъут пэжымрэ нэпцIымрэ зэщхьэщагъэкI гъуджэ трахыуи (рентгенкIэ).

Налкъутырауэ жаIэ зызэрагъэдахэ мывэ лъапIэхэм ящыщу япэ дыдэу къагъэсэбэпу щIадзар. Япэ налкъутхэр пасэрейхэм къагъуэтауэ щытащ щэкIуэн щаубла зэманхэм. Ауэ абы щыгъуэ налкъутым и лъапIагъыр къагурыIуэртэкъым. Маннар псыдэжым (залив) япэу налкъут къыщагъуэтауэ ятх ди эрэм и 11-нэ лIэщIыгъуэм. Налкъутым къыхэщIыкIауэ ящIа япэ пщэрылъыр Сузэм (Ираным) къикIарщ. Ар 1902 гъэм къагъуэтауэ щытащ, Луврым щахъумэ. Афродитэ и статуэткэ Бостон музейм щахъумэм и тхьэкIумэм илъ дыщэ тхьэгъум налкъут мыщIэ исщ. Статуэткэр ящIауэ хуагъэфащэ ди эрэм ипэкIэ 500 - 146 гъэхэм. Пасэрей алыдж философ, тхыдэтх Плутарх иIэщ Клеопатрэ пащтыхь гуащэм и тхьэгъум налкъут мыщIэ зэрисым щытепсэлъыхь тхыгъэ. Налкъутым къыхэщIыкIа щыгъэхэр храгъэубыдэу щытащ, нобэми ахэр хъума хъуащ Пасэрей Мысырым тетыгъуэр щызыIыгъахэм я нэпкъпэпкъыр зэрыщыта дыдэу къахуэнэн папщIэ ягъэжу щыта маскэхэм я фIыгъэкIэ. «Перегринэ» пасэрей налкъут цIэрыIуэр ейуэ щытащ американ актрисэ Тейлор Элизабет.

Урысейм налкъутыр щащIэ X-нэ лIэщIыгъуэ лъандэрэ. Псом хуэмыдэу ар ягу ирихьырт бзылъхугъэ къулейхэмрэ динырылажьэхэмрэ. НалкъуткIэ ягъэщIэращIэрт щыгъынхэр, тхьэнапэхэр, Библие тхылъыр. Налкъутыр щалъытэу къекIуэкIащ Урысейм. Византием и летописыр щыхьэт зэрытехъуэмкIэ, Святослав пащтыхьым «и тхьэкIумэ лъэныкъуэм дыщэ тхьэгъу илът, налкъут щыгъитI ису». Калита Иван и тхыгъэхэм (1328 гъэ) къыхощ бгырыпх, налкъутрэ мывэхэмкIэ гъэщIэрэщIауэ («с жемчагом, с каменьями»). Иван Грознэм и пыIэр гъэщIэрэщIат псыежэхым къыхах налкъут щыкъуейхэм хуэдэкIэ.

Тхыдэр щыхьэт зэрытехъуэмкIэ, 15-нэ лIэщIыгъуэм Кольскэ хытIыгумрэ Карелиемрэ налкъут щызэхуахьэсырт.

Налкъут нэхъ быдэ дыдэхэр къыщагъуэтауэ щытащ Полинезием и Iуфэмрэ Къэжэр псыдэжымрэ. Абдежхэм къыщагъуэт налкъутхэм еджэрт «ориенталкIэ» е «восточнэкIэ». Налкъут лъыхъуакIуэхэм псым зыщIагъэмбырыуэрти нэщIэпкIалъэхэм ахэр кърахырт. Псым щIагъым есыххэм кIапситI якIэрылът: зыр я бгым щIэпхат, етIуанэр - мывэ хьэлъэ кIэрыщIауэ IэкIэ яIыгът. Псы щIагъым нэса нэужь (метр 22 - рэ хуэдиз) мывэ зыкIэрыщIа кIапсэр яутIыпщырт. Зэ ехыгъуэм нэщIэпкIалъэ (раковина) 12 хуэдиз къищыпыну хунэсырт дэтхэнэри. 2000 къэс зым къикIыу арат налкъут лъапIэр. 20-нэ лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэ пщIондэ апхуэдэ щIыкIэущ налкъут зэрызыIэрагъэхьэу щытар.

Ди зэманым налкъут къабзэр мащIэ хъуащ, абы и гъэтIылъыгъэхэм зэрахэщIам къыхэкIыу. (запас) мащIэ зэрыхъуам къыхэкIыу. Налкъутыр нэщIэпкIалъэм ирищIэныр елъытащ хым, тенджызым, псыежэхым я къабзагъэм, апхуэдэуи дунейм и щытыкIэм, хуабагъ-щIыIагъым. Аращ мащIэ дыдэ щIэхъуам и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр. Иджыпсту налкъутыр нэхъыбэу щызэхуахьэсыр Австралиемрэ Бахрейн и Iуфэмрэщ. Налкъут къабзэр ауционкIэ лъапIэу ящэ. Франджы пащтыхь гуащэ Евгения ейуэ щыта налкъут тхьэгъухэр доллар мелуани 3,3-кIэ щащауэ щытащ Нью-Йорк и аукционым. Тейлор Элизабет и налкъутыр ящащ доллар мелуан 11,8-кIэ.

1893 гъэм налкъут къабзэр къызэрыунэху Iэмалхэм ещхьу налкъут иригъэщIын щIидзауэ щытащ япон Микимотэ Кокичи. Хы хьэмлашкIуэхэм (устрицэ) ирыригъащIэрт налкъут. Мы Iуэхум апхуэдизкIэ зиубгъуати, 1935 гъэм Японием щыIэт IэрыщIу налкъут къыщыщIагъэкI фермэ 350-рэ. Кокичи и Iэмалым IэрыщIкIэ уеджэнри къезэгъыщэркъым, сыту жыпIэмэ, абы и налкъутхэр хы хьэмлашкIуэм псы щIагъым щрещIэ, а Iэмалым цIыхур хэлIыфIыхь къудейуэ аращ. Микимотэ и налкъут лIэужьыгъуэм ноби щIэупщIэшхуэ иIэщ, ар езым и цIэр зезыхьэ дыщэхэкI унэм щащэ.

20-нэ лIэщIыгъуэм налкъутыр псом хуэмыдэжу цIэрыIуэ хъуащ. «Налкъутыр сыт щыгъуи екIущ», - жиIэри, Шанель Коко нэхъри абы и пщIэри и уасэри дригъэуеящ.

Зыгъэхьэзырар Гугъуэт Заремэщ.
Поделиться: