Спортым драгъэхьэх, япсыхь

Налшык къалэ и «Кавказ» ­санаторэм зыщызыгъэпсэху ­ныбжьыщIэхэм папщIэ, «Зарядись энергией с Росгвардией» акцэм хыхьэу, Звезднэ посёлкэм щыIэ дзэ частым щрагъэкIуэкIащ спорт Iуэхухэр.

Урысей гвардием хэтхэм ­ныбжьыщIэхэм папщIэ ягъэ­хьэзы­рат куэд къызэщIэзыубы­-дэ программэ гъэщIэгъуэн; эстафетэхэр, я къарумрэ зэфIэ­кIымрэ щагъэлъагъуэ ­зэпеуэхэр. ТекIуэныгъэм хуэпабгъэу спортсмен ныбжьы­щIэхэр хыхьащ зэхьэзэхуэхэм. Абы хэтащ сабий 40-м щIигъу.
- Мы Iуэхур хуэгъэпсащ къыт­щIэхъуэ щIэблэм я узыншагъэр гъэбыдэным, физкультурэмрэ спортымрэ зегъэубгъуным. НыбжьыщIэхэм яхэтщ Урысей гвардием и сатырхэм хыхьэну гупыж зыщIахэри, - жиIащ прапорщик Воробьёв Анатолий.
ЗэIущIэм и кIэухыу сабийхэм Урысей гвардием хэтхэм фIыщIэ хуащIащ ирагъэкIуэкIа зэхьэзэ­хуэхэм папщIэ икIи къыхагъэщащ мыгувэу зэхуэзэну зэрыщыгугъыр.

 

БАХЪСЭН Азэмэт.
Поделиться: