КъулыкъущIэхэм пщэрылъ щащI

КъБР-м ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иубзыхунущ щIыналъэ щIалэгъуалэм заужьынымкIэ прог­раммэщIэ. 

Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ щIалэгъуалэм ягъуэтыну гулъы­тэр, мы зэманым кърахьэжьа Iуэхухэр гъэзэщIа зэрыхъунур щIыпIэ администрацэхэм куэдкIэ зэрелъытар. КъБР-м ЩIалэгъуа­лэм я IуэхухэмкIэ и министерст­-вэм зэхигъэуващ «Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм ЩIалэ­гъуалэм зыщегъэужьын» къэрал программэр. «Абы теухуауэ ­ду-­­
бзыхуахэр Правительствэм и пащхьэ итлъхьэнущ мыгувэу», - жиIащ КъБР-м щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Лу Азэ­мэт. 
Мы Iуэхухэр гъэзэщIа хъун ­папщIэ щIыпIэ администрацэхэм я Iэтащхьэхэм унафэ хуащIащ щIалэгъуалэм яхухэхауэ къы­­зэрагъэпэща министерствэм дэлэ­жьэну, щIэблэм гулъытэ ­хуа­щIыну, абыхэм яхуэгъэза лэжьыгъэ ягъэбелджылыну. ЦIыхум и щыIэкIэ-псэукIэм зегъэужьыным щIалэгъуалэр къыхашэн папщIэ къулыкъущIэхэм я пщэ далъхьащ абыхэм я зэгухьэныгъэхэм нэхъыбэу ядэлэ­жьэну. Республикэм и министерствэхэр щIыпIэ къулыкъущIэ­-   хэм а псомкIи дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъунур къыхагъэщ. 
Ди щIыналъэм къыщызэрагъэпэщ щIалэгъуалэм ядэлэ­жьэну IуэхущIапIэхэр. «Регион для молодых» урысейпсо зэпеуэм ­КъБР-м текIуэныгъэр къы­зэрыщихьам папщIэ, ди щIыналъэм кърата сом мелуани 146-р  а Iуэхум хуаунэтIынущ. ЗэрыжаIэмкIэ, щIалэгъуалэ IуэхущIапIэхэр щаухуэнущ Налшык, Нарткъалэ, Къэщкъэтау. «Апхуэдэ IуэхущIапIэхэр КъБР-м и къалэхэмрэ ­куей­хэмрэ зэрыщыIэнум яужь ­ди­тынущ», - жеIэ КIуэкIуэ Казбек.
Апхуэдэу, етIанэгъэ екIуэкIыну урысейпсо зэпеуэм КъБР-м и щIалэгъуалэми зыхуегъэхьэ-зыр. 

Поделиться: