Абрагъуэ пэтми, удзышхт

Ди планетэм къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщщ Антарктидэ щIыгу абрагъуэр щIэзыгъэна мылхэр щIэгъэхуэбжьауэ зэрыщIэткIукIыр. 
А къэхъукъащIэм къыдэгъуэгурыкIуэ Iуэхугъуэхэм ящыщ зыщ зи гугъу тщIы континентым лъэхъэнэ жыжьащэхэм щыпсэуа псэущхьэ телъыджэхэм къащIэна къупщхьэлъапщхьэри къызэрыIэгъуэр. 
Ауэ щыхъукIи, къэхутакIуэхэр зи лъэужь иплъа динозаврхэм, щIэныгъэлIхэм къызэралъытэмкIэ, я нэхъ мащIэрауэ, илъэс мелуан 70 я ныбжьщ.
Зи гугъу тщIы континентыр лъэхъэнэ жыжьэ дыдэхэм къызэхэзыкIухьа псэущхьэхэр, зэрыгурыIуэгъуэщи, куэдкIэ нэхъ инт дызэрыт зэманым абдежым дызыщрихьэлIэ пингвинхэм нэхърэ, метр 20-м нэблагъэ я кIыхьагърэ метри 8-м нэсыр я лъагъагъыу. 
КъэхутакIуэхэр зэрегупсысымкIэ, Антарктидэм зи лъэужь къыщагъуэта псэущхьэ абрагъуэхэр титанозавр зыхужаIэу ЩIы Хъурейм и адрей хэгъэгухэр къызэхэзыкIухьахэм хуэдэт. Зэрыабрагъуэр телъыджэми, ахэр лы зыIузымыгъахуэ удзышхт. 
Геологхэм зэрагъэувымкIэ, зэман жыжьэ дыдэу тхыдэм щыщ хъужахэм Антарктидэр адрей континентхэм щIы кIапэ хэукъуэдиикIахэмкIэ япыщIат. АбыхэмкIэщ мыл лъабжьэм къахэпсыкIыжа псэущхьэ абрагъуэхэр зэрыщызекIуэу щытари. 
Ауэ щыхъукIи, титанозаврхэм я лъэужь къызэрыщагъуэтыжар и щыхьэтщ нэхъ пасэхэм Антарктидэр хуабалъэрэ мэзылъэу къызэрекIуэкIами, псэущхьэхэм ящыщу нэгъуэщI лIэужьыгъуэхэми я лъахэу зэрыщытами.
ЩIэныгъэлIхэр мы зэманми яужь итщ континент жыжьэм и щхьэфэм апхуэдиз мыл щIытрищIам и щхьэусыгъуэр зэхагъэкIыну, языныкъуэхэм къызэралъытэмкIи, а Iуэхум егупсысахэм гу зылъамыта гуэрхэри блэкIам и къэхъукъащIэу зыIэщIагъэкIагъэнущ.

 

КЪУМАХУЭ Аслъэн.
Поделиться:

Читать также: