Литературэм хуэлажьэ пщащэ

«Ассамблея народов Евразии» мыправительственнэ IуэхущIапIэхэм я Международнэ зэгухьэныгъэм хэт, «Серебряный ЛиффТ», Писатели России. Молодые голоса» международнэ литературэ Iуэху   иным хэта тхакIуэ, усакIуэ, зэдзэкIакIуэ Маргъущ Марьянэ зэфIэкI зиIэу къалъытэхэм ящыщщ. 

         Маргъущ Марьянэ 1997 гъэм Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм къыщалъхуащ. ЩоджэнцIыкIу Алий къызэралъхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъум теухуауэ 2011 гъэм къызэрагъэпэща «Твои стихи - религия добра» литературэ фетиваль-зэпеуэм пашэ щыхъуащ. 2012 гъэм ар «Лучший урок письма» X урысейпсо зэпеуэм и лауреат хъуащ. 2013 гъэм   пашэ щыхъуащ «Черкесский мир» республикэ зэхьэзэхуэм и «Щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэ» Iыхьэм. 2014 гъэм Марьянэ щIэтIысхьащ КъБКъУ-м и экономикэ факультетым икIи 2020 гъэм диплом плъыжькIэ къиухащ.

         Марьянэ и адэ-анэм зэрыцIыкIурэ таурыхъхэм щIапIыкIащ. КъыдэкIуэтея нэужь драгъэхьэхащ  литературэмрэ гъуазджэмрэ. Аращ тхылъыр фIыуэ илъагъуу, и мыхьэнэр зыхищIэу, пщIэ хуищIу къыщIэхъуари. Илъэс 12 щыхъум, Марьянэ тхэным япэ лъэбакъуэхэр хичащ. Курыт еджапIэм щыщIэсым бзэмрэ литературэмрэ нэхъ куууэ зэриджыным хущIэкъурт икIи республикэм къыщызэрагъэпэщ щIэныгъэ конференцхэм, усэ къеджэнымкIэ зэпеуэхэм, урысыбзэмрэ литературэмкIэ, адыгэбзэмрэ литературэмкIэ олимпиадэхэм жыджэру хэтт,  зэфIэкI къигъэлъагъуэу. 

         Марьянэ усэ тхыным куэд щIауэ дихьэхми, и Iэдакъэ къыщIэкIахэр газетхэмрэ журналхэмрэ къытрыригъэдзэным егупсысатэкъым. «Серебряный ЛиффТ». Писатели России. Молодые голоса» литературэ проектым   папщIэ ягъэхьэзыра «Удивительные люди» тхылъым    хагъэхьащ «Вслух о людях» Iуэтэжхэм щыщ.  И усэхэм щыщ - «Чернильный всплеск» усэ тхылъым. 

         - «ЛиффТ»-р  литературэмкIэ лъэпкъ куэд къызэщIэзыубыдэ проектщ. Абы хыхьэу урысейпсо, щIыналъэ журналхэр, тхылъхэр, антологиехэр къыдагъэкI, литературэ фестивалхэр, зэпеуэхэр, зэхыхьэ гъэщIэгъуэнхэр къызэрагъэпэщ, - жеIэ Марьянэ. - «ЛиффТ»-м и лэжьыгъэр хуэунэтIауэ щытащ щIыналъэхэм я литературэ, щэнхабзэ зэпыщIэныгъэхэр гъэбыдэным, зегъэубгъуным, щIалэгъуалэм я щIэныгъэм хэгъэхъуэным, зэфIэкI зиIэ щIэблэр къэгъэнэIуэным, апхуэдэхэм ядэIэпыкъуным.

         ЯпэщIыкIэ Марьянэ а проектым и литературэ зэпеуэм хэтащ, инджылызыбзэкIэ тха усищ урысыбзэкIэ зэридзэкIри иригъэхьати, ахэр пхыкIри, зэхьэзэхуэм и «Усыгъэ» Iыхьэм щIыхь тхылъым и япэ нагъыщэр къыщихьащ. КъыкIэлъыкIуэу, Марьянэ тегушхуащ «ЛиффТ» проектым щIыналъэ журналхэмкIэ и Iыхьэм и зэфIэкI щеплъыжыну. «ЛиффТ» Кабардино-Балкарская Республика» журналым и япэ номерыр Москва Евразием и лъэпкъхэм я Ассамблеемрэ Къэрал Думэмрэ утыку къыщрахьащ.

         Москва 2019 гъэм щекIуэкIа литературэ фестивалым пашэ щыхъуат «ЛиффТ»-м и лауреат куэдым ягу дыхьэ уэрэдхэр зытх Пеленягрэ Виктор. Аращ зытраухуар Москва щекIуэкIа «Фестивалхэм я V урысейпсо лъэпкъ литературэ фестиваль 2020 - 2021» зэхыхьэшхуэр. Абы хыхьэу екIуэкIа «Поэзия. Собственный голос» Iыхьэм Марьянэ щытекIуащ. Ар УФ-м и Къэрал Думэм щагъэлъэпIащ икIи къыщратащ зэпеуэм и щIыхь тхылърэ дыжьын медалрэ.   

         «ЛиффТ» журналым и щIыналъэ проектыр ди республикэм щагъэзащIэ. Евразием и лъэпкъхэм я Ассамблеем Марьянэ редактор къалэныр къыхуигъэфэщащ.  «ЛиффТ Кабардино-Балкарская Республика» журналым Iыхьэ зыбжанэ хохьэ: «Усыгъэ», «Прозэ», «Литературэ критикэ», «Литературэ IэзагъэмкIэ школ», «ЛиффТ» журналым и хьэщIэщ», «Мыужьыхыж мафIэ». Журналым и япэ къыдэкIыгъуэм тхакIуэ, усакIуэ 28-рэ хагъэхьащ. Абы и усыгъэ, прозэ Iыхьэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и райониблым щыщ тхакIуэ, усакIуэ ныбжьыщIэхэр къызэщIрагъэубыдащ. «Литературэ IэзагъэмкIэ школ» Iыхьэр къызэIуихащ урыс усакIуэ, УФ-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и секретарь, культурологие щIэныгъэмкIэ кандидат Ягодинцевэ Нинэ и тхыгъэмкIэ. «ХьэщIэщ» Iыхьэм ихуащ ди республикэм, Абхъазым, Къэзахъстаным, нэгъуэщI щIыпIэхэм щыпсэу тхакIуэхэм я лэжьыгъэ купщIафIэхэр.

         - КъыдэкIыгъуэм и къалэн нэхъыщхьэр тхакIуэ, усакIуэ ныбжьыщIэхэр литературэм къыхэшэныр арами, литературэм хуэлажьэ цIыху щэджащэхэм я псалъэ Iущхэмрэ чэнджэщхэмрэ журналым увыпIэ щаIэщ, - жеIэ Марьянэ. - Литературэр апхуэдизкIэ гъунапкъэншэщи, дэтхэнэми къыщигъуэтынущ дэзыхьэхын гуэр.

 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: