19.09.2021, 10:35 - Жылагъуэ

 Жэпуэгъуэм и 1-м Нартан къуажэм щызэхэтынущ илъэ­сым и шы зэхьэзэхуэ нэхъ ин дыдэр - «Шэрджэс дер­би­-2021». «Гуэрэн» шыгъэжапIэм иджы етIуанэ кърегъэблагъэ шыхэр ямыхъуэжу махуипщIым и кIуэцIкIэ километр 1000 зэпызычыну зи мурад шу ахъырзэманхэр. Ады­гэшым хуаIэ лъагъуныгъэрщ а псори зэзышалIэр.

18.09.2021, 12:52 - Жылагъуэ

Псом япэу хэхыпIэ участкэхэм лэжьэн щыщIадзащ КъуэкIыпIэ Жыжьэм. 

18.09.2021, 09:15 - Жылагъуэ

Хэхыныгъэхэм щыкIэлъыплъ штабыр къы­щызэрагъэпэща КъБР-м и Жы­лагъуэ палатэм ды­гъуасэ щыIащ республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

17.09.2021, 17:15 - Спорт

Мы махуэхэм Къэзан щекIуэкIащ самбэмкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ.

17.09.2021, 16:19 - Жылагъуэ

ЦIыхум игъуэт зыужьыныгъэр, и дуней еплъыкIэр, Iуэху зехьэкIэр зыкъомкIэ елъытащ ар къызыхэкIа унагъуэм.

17.09.2021, 12:25 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и зэIущIэ иджыблагъэ зэхэтащ.

17.09.2021, 09:05 - ЩIалэгъуэ

 ШколакIуэхэм я деж къыщыхалъхьа «Президент зэпеуэхэр» Урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух Iыхьэм хэтыну зыхуагъэфэщахэр иджыблагъэ ягъэнэIуащ. КъБР-м къыбгъэдэкIыу абы хэтщ Тэрч щIыналъэм щыщ ныбжьыщIэхэр. 

17.09.2021, 08:14 - Жылагъуэ

Хэхыныгъэхэр республикэм зэрыщекIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ жылагъуэ штабыр КъБР-м и Жылагъуэ палатэрщ. А кIэлъыплъыныгъэр зыхуэунэтIар хэхыныгъэхэр зэIухауэ егъэкIуэкIынырщ.

16.09.2021, 18:50 - ЗэIущIэхэр

Къармэхьэблэ ЩэнхабзэмкIэ унэм иджыблагъэ зэIущIэ щызэхэтащ. Абы щытепсэлъыхьащ  Урысей Федерацэм щекIуэкIыну хэхыныгъэхэм, къуажэдэсхэм вацинэ зэрызыхрагъэIу щIыкIэхэм. Къуажэдэсхэм яIущIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Бей Ауесрэ къуажэ администрацэм и унафэщI КIуэкIуэ Ахьмэдрэ

16.09.2021, 08:35 - Политикэ

Украинэм дуней  псом къыщыхуащI пщIэр ехуэх зэпытщ. ИкIи ар апхуэдизукIэ нэрылъагъущи, къэхутэныгъэ гуэри егъэкIуэкIын хуейкъым. Щапхъэхэр куэдыкIейщ. Псалъэм  папщIэ, «Кърым форумыр». 

ЩЭНХАБЗЭ

05.12.2018 - 08:09

Лъэужь дахэ къэзыгъэна

Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щагъэлъэгъуащ «Урысей 1» къэрал телерадиокомпанием и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и лэжьакIуэхэм ягъэхьэзыра «Предопределение» документальнэ фильмыр. Ар теухуащ республикэм и профессиональнэ музыкэ гъуазджэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ, лъэпкъ макъамэм и классик, Балэ Мухьэдин и гъащIэмрэ гуащIэмрэ. Гъэлъэгъуэныгъэр къызэрагъэпэщащ композитор цIэрыIуэр къызэралъхурэ илъэс 95-рэ щрикъум ирихьэлIэу.

Подробности... | Просмотрено: 54

28.11.2018 - 08:00

Джэд лыбжьэ

Шыуаным тхъу иралъхьэри къагъэплъ. ИтIанэ тыкъыр цIыкIуурэ упщIэта бжьын халъхьэри, зэIащIэурэ дакъикъи 2 - 2,5-кIэ ягъэлыбжьэ, шыбжий сыр плъыжь хьэжа хадзэ, аргуэру зэIащIэурэ дакъикъи 2 хуэдизкIэ ягъэлыбжьэ. Абы, яшыури, джэдыщIэ зэпкърыхар халъхьэ, зэIащIэ.

Подробности... | Просмотрено: 61

28.11.2018 - 08:00

Жэмыкуэ

Шатэр псы щIыIэ зрагъэжыхьа шыуаным иракIэ, мафIэм трагъэувэри, зэIащIэурэ дакъикъи 5 - 6-кIэ къагъавэ, цIыкIу-цIыкIуу зэпыупщIа кхъуей цIынэ халъхьэ, аргуэру къагъэкъуалъэ, кхъуейр зэпыш хъуху е ткIуху.

Подробности... | Просмотрено: 46

28.11.2018 - 08:00

ЛыцIыкIулыбжьэ

Былымыл е танэл лыпцIэр ятхьэщIри, ягъэгъущыж. Грамми 8 - 10 хъууэ зэпаупщI, шыуаным иралъхьэ, шыгъу хадзэ, псы щIыIэ щIакIэ, и щхьэр тепIауэ, мафIэ мыиным тету псыр щIэвэщIэху ягъавэ. Лыр щабэ мыхъуауэ псыр щIэващIэмэ, псывэ тIэкIу щIакIэри, хьэзыр хъуху мафIэм трагъэт.

Подробности... | Просмотрено: 29

28.11.2018 - 08:00

Былым тхьэмщIыгъуныбэ

КIэтIий гъумыр хуабэ щIыкIэ зэрагъэдзэкIри, псы хуабэкIэ ялъэс. ИтIанэ псывэм шыгъу хадзэри, кIэтIийр абы халъхьэ, къыхахыжри сэкIэ ятхъунщIурэ къабзэ хъуху ялъэс.

Подробности... | Просмотрено: 31

28.11.2018 - 08:00

Театреплъхэр дэзыхьэх ХьэхъупащIэ ФатIимэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и утыкур зыгъэбжьыфIэ, теплъэ зэкIужым къыдэкIуэу, зэфIэкIкIи Тхьэр зыхуэупса, хьэл-щэн дахэхэр зыдэплъагъу, зи  анэдэлъхубзэр зи псэм хэлъ, ар дэнэ утыкуи екIуу щызыгъэIу ХьэхъупащIэ ФатIимэ ди республикэм къищынэмыщIауэ, гъунэгъу щ

Подробности... | Просмотрено: 75

28.11.2018 - 08:00

«Къру хужь цIыкIухэр»

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым бжьыхьэ къэс щокIуэкI ныбжьыщIэхэм я зэпеуэ, «Урысейм и къру хужь цIыкIухэр» фIэщыгъэр иIэу. Уэрэд жыIэным, къэфэным, лъэпкъ IуэрыIуатэр джыным дахьэх сабий гупхэм я мыгъэрей зэхьэзэхуэм хэтащ ди республикэм икIа ныбжьыщIэхэри.

Подробности... | Просмотрено: 23

28.11.2018 - 08:00

ЦIыху жыджэрхэр

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэхэм щыIэ къэрал къулыкъущIапIэхэм, щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ IэнатIэхэм, хьэрычэт лэжьыгъэм хэт, апхуэдэуи фейдэ къегъэщIыным пыщIа IуэхущIапIэхэм щылэжьэфынухэр къыхэхын папщIэ къызэрагъэпэщ икIи ирагъэкIуэкI «ЦIыху жыджэрхэм я еджапIэ» проектыр.

Подробности... | Просмотрено: 29

28.11.2018 - 08:00

Урысейпсо утыкум ехъулIэныгъэ къыщахь

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Илъэсым и унагъуэ» урысейпсо зэпеуэр. Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщыхауэ къызэрагъэпэщ зэхьэзэхуэм и иужьрей зэпеуэр иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ.

Подробности... | Просмотрено: 36

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Махуэгъэпс

12.08.2021 - 08:32

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэ
♦ЩIалэгъуалэм я дунейпсо махуэщ
Каспий тенджызым и дунейпсо махуэщ
Урысейм и Дзэ-Хьэуа Къарухэм я махуэщ

Подробности... | Просмотрено: 3
Спорт

11.08.2021 - 18:20

Бажэ Амир Налшык къегъэзэж

Иорданием и командэ нэхъ лъэщхэм ящыщ «Аль-Ахьли»-м илъэскIэ щыджэгуауэ «Спартак-Налшыкым» къегъэзэж ди гупым и капитану щыта гъуащхьауэ Iэзэ Бажэ Амир. 

Подробности... | Просмотрено: 8
Махуэгъэпс

11.08.2021 - 17:12

Дунейм щыхъыбархэр

Дыщэр гъущIхэкI нэхъ гъуэтыгъуей дыдэхэм ящыщщ.

Подробности... | Просмотрено: 11
Махуэгъэпс

11.08.2021 - 16:07

Нобэ

♦1845 гъэм Урысейм щыяпэу Петербург щащIащ бахъэкIэ лажьэ мафIэгур. Ар трагъэувауэ щытащ Петербургрэ Москварэ зэпызыщIэ гъущI гъуэгум.
♦1928 гъэм Москва къыщызэIуахащ Япэ союзпсо спартакиадэр.

Подробности... | Просмотрено: 2
Жылагъуэ

11.08.2021 - 15:46

Урысеймрэ Китаймрэ зэпещIэ

Китайм щыщ Цзецзе Инь Урысей Федерацэм къакIуэри, Пермь дэт Къэрал лъэпкъ къэхутакIуэ университетым щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызэригъэгъуэтащ.

Подробности... | Просмотрено: 12
Жылагъуэ

11.08.2021 - 14:43

Адыгэбзэр къэрал куэдым щадж

Хэкумрэ Тыркумрэ къыщинэмыщIауэ, адыгэбзэр щадж Куржым и Тбилиси къэрал университетым, Швецием щыIэ Мальмо университетымрэ Люнд университетымрэ, Голландием и Лейден университетым, Канадэм -МакМастер университетым, Австралием щыIэ Квинсленд университетым, нэгъуэщI къэралхэми. 

Подробности... | Просмотрено: 27
ЩIалэгъуэ

11.08.2021 - 13:27

Студентхэм я гъэмахуэр щIэщыгъуэ ящI

2021 гъэм бадзэуэгъуэм и 15-м щегъэжьауэ программэ гъэщIэгъуэн яублащ Урысейм и студентхэм къэралым я нэгу зыщрагъэужьыным теухуауэ.

Подробности... | Просмотрено: 10
Литературэ

10.08.2021 - 16:35

ФIыкIэ ягу къагъэкIыж

Нобэ зи ныбжь щэщIым щIигъуауэ КъБКъУ-р къэзыуха дэтхэнэми «Нало Ахьмэдхъан пцIыхурэ?» жепIэмэ, си фIэщ хъуркъым и теплъэ нэхъ мыхъуми темыпсэлъыхыфыну! И щытыкIэ зыщIа, и псалъэ зэхэзыхахэм зэи ягу икIыжынуи си фIэщ хъуркъым. Сыт абы и щхьэусыгъуэр? Гукъинэ пщыхъухэр мыдрейхэм ямыщхьу къигъэщIрэ хьэмэрэ къикIуа гъуэгум зыгуэру ихъуэжрэ? ТIум щыщи хэлъщ, сызэреплъымкIэ. Нало Ахьмэдхъанщи...

Подробности... | Просмотрено: 26
Махуэгъэпс

10.08.2021 - 15:04

Нобэ

♦Эквадор Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1809 гъэм ар Испанием къызэрыхэкIым теухуа унафэ къащтащ, ауэ къэрал щхьэхуит щыхъупар I822 гъэрщ.

Подробности... | Просмотрено: 5
Жылагъуэ

10.08.2021 - 14:00

Дунейм щыхъыбархэр

ГъэщIэгъуэнщ

Килограмм 200 хъу алабгъуэ

 

Подробности... | Просмотрено: 4
ЩIалэгъуэ

10.08.2021 - 13:10

Лъахэхутэ Iуэхухэр ирагъажьэ

Налшык иджыблагъэ къыщызэIуахащ Урыс географие зэгухьэныгъэм и ЩIалэгъуалэ клубым къызэригъэпэщ егъэджэныгъэ Iуэхур - «Альтаир» зи фIэщыгъэ, туризмэмрэ лъахэхутэ IуэхухэмкIэ еджапIэр. Абы и япэ дерсыр мы махуэхэм екIуэкIащ. 

Подробности... | Просмотрено: 15
Жылагъуэ

10.08.2021 - 12:44

Хущхъуэ езыхэм къащэхужыну хуит ящI

УФ-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм сымаджэщхэр хуит ищIащ абы щIэлъхэм хущхъуэ кърагъэщэхуми хъуну. Нэхъапэм сымаджэм къищэхуа хущхъуэкIэ ягъэхъужмэ е псапащIэ фонд гуэрым къахуихьмэ, тезыр тралъхьэу щытащ узыншагъэр щрагъэфIакIуэ IуэхущIапIэм.

Подробности... | Просмотрено: 15
Спорт

10.08.2021 - 11:45

ЕхъулIэныгъэ инхэмрэ къыдэмыхъулIа гугъапIэхэмрэ

Токио щекIуэкIа XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэр Iэтауэ зэхуащIыжащ. Ди къэралым и спортсменхэм абы дыщэ медалу 20, дыжьыну – 28-рэ, домбеякъыу – 23-рэ къыщахьащ икIи гуп зэпеуэм етхуанэ щыхъуащ.

Подробности... | Просмотрено: 9
Спорт

10.08.2021 - 10:30

Новороссийск къыщикIуэтакъым

Хьэлъэу иригъажьэ хъуащ «Спартак-Налшыкым» Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэхэр. Паслъэм папщIэ, нэгъабэрей зэпеуэм и пэщIэдзэ джэгугъуиплIым щэнейрэ къыщыхагъащIэри, зэм зэрыщытегъэкIуатэкъым. Мис аргуэруи япэ зэIущIищым текIуэныгъэм и Iэфагъыр щызэхищIакъым.

Подробности... | Просмотрено: 8
Жылагъуэ

10.08.2021 - 10:10

Мывэ къудейкъым

ЩIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, ЩIы Хъуреймрэ абы уахэм къыщыдэгъуэгурыкIуэ Мазэмрэ я ныбжькIэ зэрызэщхьэщыкI щыIэкъым.

Подробности... | Просмотрено: 8
Политикэ

09.08.2021 - 19:15

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и ухуакIуэхэм ехъуэхъуащ я IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Инстаграм социальнэ сетым щиIэ напэкIуэцIым щехъуэхъуащ республикэм и ухуакIуэхэм, абыхэм я IэщIагъэм епха махуэшхуэр зэрагъэлъапIэм и саулыкъукIэ.

Подробности... | Просмотрено: 11

Страницы