07.07.2022, 10:35 - Жылагъуэ

«Шым уришэсыну, бгылъэ щIыпIэхэмрэ мэз Iувхэмрэ кърищыпкIухьыну цейм къыпэхъун щыIэкъым. ПщампIэ зытемылъ, зи бгъэр зэгуэха фэилъхьэгъуэр бгым деж зэв щохъуж, ауэ зауэм урихэтыфын хуэдэу абы Iэпкълъэпкъыр имыкъузу щытщ: Iэщхьэхэр быхъущ, кIэщIщ. Цейр адрейхэм къахэзыгъэщыр данэ кIапсэ псыгъуэкIэ къадыхь бгъэгущталъэхэрщ.

06.07.2022, 17:20 - Литературэ

Iуэтэж

ЗэрыджэкъуэкIэ зэджэ къуэ кIуэцIым куэд лъандэрэ зы бажэжь цIыкIу щыпсэурт. Бажэ псори хьилэшыщ, дырийпсырийщ, пцIыIуэпцIышэщ. Ауэ мыр зыми хуэмыдэжу бзаджэт, езым нэхърэ нэхъ къарууншэхэр щIигъэIэрт.

06.07.2022, 16:05 - Жылагъуэ

УФ-м и Президент Путин Владимир мы махуэхэм хэIущыIу зэрищIамкIэ, къэкIуэну гъэр ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсу щыщытынущ ди къэралым. 

06.07.2022, 14:56 - Литературэ

Аранэ - къуршым и нэхъ лъагапIэ дыдэ, бгы лъагэм и щыгу. 
Бгыжьэ - бгы дурэш зэв. «Бгыжьэм и лъабжьэр кIыхьу, кууэ щIэупщIыкIат». (Шортэн Аскэрбий, «Бгырысхэр»). 
БгыщIэ - бгы лъапэ.

06.07.2022, 13:52 - Щэнхабзэ

 Ди щIыналъэм нэхъ IэпэIэсэу исхэм ящыщщ УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт Мэстафэ Вячеслав.

06.07.2022, 12:49 - ЩIалэгъуэ

Ди адэ шыпхъум и къуэ нэхъыжь Уэлджыр Зауррэ сэрэ Адыгейм и ипщэ лъэныкъуэмкIэ дыкIуат.

06.07.2022, 11:47 - Жылагъуэ

Пщэдджыжьым автобусым сису лэжьапIэм сыкIуэрт. 

06.07.2022, 10:44 - Жылагъуэ

Бзылъхугъэхэр дунейм и телъыджэ еянэу къэзылъытэхэр щыIэщ. Унагъуэ жьэгур хъумэным, гурыщIэ къабзэхэм, щабагъэм къыхуигъэщIауэ щытми, дуней псом тет цIыхубзхэр зэщхькъым, умыгъэщIэгъуэнкIэ плъэмыкIыуи къаруушхуэ зыбгъэдэлъхэр абыхэм яхэтщ.

04.07.2022, 17:55 - ЩIалэгъуэ

ГъащIэ теплъэгъуэ

04.07.2022, 17:06 - ЩIалэгъуэ

Ищхъэрэ-КъухьэпIэ Кавказ дахащэм и адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ дызэхэзекIуэу, хы ФIыцIэ Iуфэм дыхуэзышэ гъуэгум дытетщ си адэ шыпхъум и къуэ Уэлджыр Зауррэ сэрэ.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:08 | 👁 154

Подробности...

Кхъуейжьапхъэ

Шыуаным псы щIыIэ иракIэ, япщэфIыну къагъэхьэзыра шатэм и зэхуэдитIым нэхърэ нэхъыбэр шыуаным иракIэри, дакъикъэ зы-тIукIэ къагъавэ.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:08 | 👁 81

Подробности...

Дапщэщ бзылъхугъэр сэмэгурабгъумкIэ щыувыр?

Хабзэ   * ЦIыху гуп зэхэсым нэхъыжь къахыхьэрэ е здыблэкIым сэлам къарихамэ, псори мэтэджри фIэхъусым и жэуапыр ятыж. * ГуфIэгъуэ Iэнэм бгъэдэсхэм «Гуп махуэ апщий» жиIэу къахыхьаIамэ, Iэнэм и...
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:07 | 👁 80

Подробности...

Лэкъум

Шху гуащIэм шыгъу, джэдыкIэ цIынэ, содэ, фошыгъу, сэхуран дагъэ халъхьэ, мафIэм трагъэувэри зэIащIэурэ и хуабагъыр градус 35-рэ хъуху трагъэт, содэмрэ фошыгъумрэ ягъэткIуху.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:05 | 👁 47

Подробности...

ЩIакхъуэ зэтеупIэщIыкI

Гуэдз хьэжыгъэ хужьыр пIинэу Iэнэм траухуанщIэ, и кур къратхъу.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:00 | 👁 110

Подробности...

Адыгэ шхыныгъуэхэр Пасэрей хугу пIастэ

Псы къэкъуалъэм хугу лъэсар хакIутэ, зэIащIэри и щхьэм къыдрихьеяр чымчыркIэ къытрах, мафIэр цIыкIу ящIри шыуаныщхьэр тепIауэ дакъикъэ 15-16-кIэ ягъавэ псыр щIэвэщIэху.
Щэнхабзэ
05.12.2018 - 08:09 | 👁 57

Подробности...

Лъэужь дахэ къэзыгъэна

Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щагъэлъэгъуащ «Урысей 1» къэрал телерадиокомпанием и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и лэжьакIуэхэм ягъэхьэзыра «Предопределение» документальнэ фильмыр. Ар теухуащ...
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 73

Подробности...

Джэд лыбжьэ

Шыуаным тхъу иралъхьэри къагъэплъ.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 52

Подробности...

Жэмыкуэ

Шатэр псы щIыIэ зрагъэжыхьа шыуаным иракIэ, мафIэм трагъэувэри, зэIащIэурэ дакъикъи 5 - 6-кIэ къагъавэ, цIыкIу-цIыкIуу зэпыупщIа кхъуей цIынэ халъхьэ, аргуэру къагъэкъуалъэ, кхъуейр зэпыш хъуху е т
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 31

Подробности...

ЛыцIыкIулыбжьэ

Былымыл е танэл лыпцIэр ятхьэщIри, ягъэгъущыж. Грамми 8 - 10 хъууэ зэпаупщI, шыуаным иралъхьэ, шыгъу хадзэ, псы щIыIэ щIакIэ, и щхьэр тепIауэ, мафIэ мыиным тету псыр щIэвэщIэху ягъавэ.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 35

Подробности...

Былым тхьэмщIыгъуныбэ

КIэтIий гъумыр хуабэ щIыкIэ зэрагъэдзэкIри, псы хуабэкIэ ялъэс. ИтIанэ псывэм шыгъу хадзэри, кIэтIийр абы халъхьэ, къыхахыжри сэкIэ ятхъунщIурэ къабзэ хъуху ялъэс.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 81

Подробности...

Театреплъхэр дэзыхьэх ХьэхъупащIэ ФатIимэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и утыкур зыгъэбжьыфIэ, теплъэ зэкIужым къыдэкIуэу, зэфIэкIкIи Тхьэр зыхуэупса, хьэл-щэн дахэхэр зыдэплъагъу, зи  анэдэлъхубзэр зи псэ
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 23

Подробности...

«Къру хужь цIыкIухэр»

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым бжьыхьэ къэс щокIуэкI ныбжьыщIэхэм я зэпеуэ, «Урысейм и къру хужь цIыкIухэр» фIэщыгъэр иIэу.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 34

Подробности...

ЦIыху жыджэрхэр

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэхэм щыIэ къэрал къулыкъущIапIэхэм, щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ IэнатIэхэм, хьэрычэт лэжьыгъэм хэт, апхуэдэуи фейдэ къегъэщIыным пыщIа IуэхущIапIэхэм щы
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 37

Подробности...

Урысейпсо утыкум ехъулIэныгъэ къыщахь

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Илъэсым и унагъуэ» урысейпсо зэпеуэр. Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщыхауэ къызэрагъэпэщ зэхьэзэхуэм и иужьрей зэпеуэр иджыблагъэ Москва щекIуэкIащ.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Жылагъуэ
04.05.2022 - 14:10 | 👁 13

Подробности...

Республикэм щыщ гвардейцхэр даIыгъ

Лъэпкъ гвардием и 2-нэ дзэ госпиталу Псыхуабэ къалэм дэтым щIэлъ зауэлIхэм папщIэ псапэ Iуэху иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм. 
Жылагъуэ
04.05.2022 - 13:15 | 👁 18

Подробности...

Зэкъуэшищ

НэщIэпыджэхэ я зэкъуэшищ хэтащ Хэку зауэшхуэм. НэхъыжьитIыр - Мусарэ Къасымрэ – зэрыхэкIуэдам и хъыбар къаIэрыхьауэ щытащ, ауэ ахэр щыщIалъхьа щIыпIэм зыри щыгъуазэтэкъым.
Жылагъуэ
04.05.2022 - 12:04 | 👁 13

Подробности...

«Дыдейхэм дакъуэтщ»

Дзэлыкъуэ щIыналъэм и тхыдэ-лъахэхутэ музейм «Дыдейхэм дакъуэтщ» зыфIаща сурэт гъэлъэгъуэныгъэр къыщызэIуахащ. 
ЩIалэгъуэ
04.05.2022 - 11:30 | 👁 17

Подробности...

Къэмыланджэр телъыджэлъыхъущ

Дигу къэдгъэкIыжынщи, НАСА – м и IэщIагъэлIхэм зэхагъэува Iэмэпсымэ телъыджэу Къэмыланджэ (Perseverance) зыфIаща роверыр -геолог, астробиолог къалэнхэр зыгъэзащIэ роботщ. ЩIэныгъэлIхэм къагупсысу...
Тхыдэ
04.05.2022 - 10:55 | 👁 9

Подробности...

ЛIыхъужьым и гъуэгуанэ

Кхъуэхъужь Адэлджэрий Сосрыкъуэ и къуэр 1918 гъэм Курп Ищхъэрэ къуажэм къыщалъхуащ. Тырныауз къалэм дэта рудникым щылэжьэну щIидза къудейуэ, 1941 гъэм и бадзэуэгъуэм абы сэлэт шинелыр щитIэгъэн хуей...
Махуэгъэпс
04.05.2022 - 09:30 | 👁 4

Подробности...

Нобэ

Латвие Республикэм и щхьэхуитыныгъэм теухуа декларацэр къыщащта махуэщ. 1990 гъэм Латвие ССР-м и Совет Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ Совет Союзым къызэрыхэкIыжым икIи къэралыгъуэ щхьэху
Жылагъуэ
03.05.2022 - 10:52 | 👁 8

Подробности...

ДзасэкIэ гъэжьа былымыл Iыхьэхэр

Абы щхьэкIэ нэхъ къащтэр былымыл нэхъ щабэщ. ЛыпцIэр яупщIатэ и кIыхьагъыр см 11 - 12, и бгъуагъыр - см 6, и Iувагъыр - см 2 - 2,5-рэ хъууэ.
Тхыдэ
03.05.2022 - 10:49 | 👁 7

Подробности...

Дунейпсо тхыдэм халъхьа пцIы

Франджы пащтыхь Наполеон Бонапарт и зекIуэхэм (1798 - 1801 гъэхэм) я фIыгъэкIэ къэунэхуауэ жыпIэ хъунущ щIэныгъэм и къудамэщIэ - египтологиер.
Спорт
01.05.2022 - 15:35 | 👁 13

Подробности...

КъуэкIыпIэ Жыжьэм къыщыхожаныкI

Владивосток къалэм дэт КъуэкIыпIэ Жыжьэ федеральнэ университетым мэ­лы­жьыхьым и 25 - 27-хэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэ­кIэм­кIэ и зэхьэзэхуэ.
Жылагъуэ
01.05.2022 - 12:00 | 👁 17

Подробности...

ЗэпыщIэныгъэхэм пащэ

Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI ­«Къунакъ» лъэпкъ проектым и мыгъэрей лэжьыгъэр иригъэжьащ.
Жылагъуэ
01.05.2022 - 10:35 | 👁 8

Подробности...

Нып гъэфIэж пшыхь

2010 гъэм, Адыгэ ныпыр зэрыщыIэрэ илъэси 180-рэ щри­къум ирихьэлIэу,  дауэдапщэ иращIэкIауэ щытащ. Абы щегъэ­жьауэ, илъэс къэс, мэлыжьыхьым и 25-м ныпым и махуэр лъэпкъым егъэлъапIэ.
Жылагъуэ
30.04.2022 - 17:55 | 👁 7

Подробности...

«Пушкиным и картэмрэ» накъыгъэ махуэшхуэхэмрэ

Накъыгъэ махуэшхуэхэр къоблагъэ. ЦIыхухэм я нэхъыбэм а зыгъэпсэхугъуэхэм иджыпсту щыщIэдзауэ зы­хуагъэхьэзыр.
ЗэIущIэхэр
30.04.2022 - 16:44 | 👁 8

Подробности...

ЦIыхухэр сакъыну къыхураджэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Оперативнэ штабыр республикэм щыпсэухэмрэ абы             и хьэщIэхэмрэ йохъуэхъу дгъэлъэпIэну махуэш­хуэхэмкIэ икIи ахэр къыхуреджэ сакъыныгъэмрэ терроризмэм зыщых
ЗэIущIэхэр
30.04.2022 - 16:44 | 👁 4

Подробности...

ЩIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ комиссэм и зи чэзу зэIущIэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр ЩIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ къэрал комиссэм и зэIущIэм хэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и ­Правительствэм и УнафэщIым и ­къуэдзэ Хуснуллин ­Марат.
ЗэIущIэхэр
30.04.2022 - 16:05 | 👁 7

Подробности...

Лъэпкъ проектхэр зэрагъэзащIэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «щIыналъэ сыхьэт».
ЗэIущIэхэр
30.04.2022 - 14:41 | 👁 10

Подробности...

ЩIыуэпсым я нэIэ трагъэт

КъБР-м и Парламентым щы­зэхэт Жылагъуэ советым и унафэщI Бечелов Ильяс мэ­лыжьыхьым и 28-м зи чэзу зэ­IущIэр иригъэкIуэкIащ.

Страницы