Уфа медаль пщыкIуз кърах

Башкирием и щыхьэр Уфа зэраухуэрэ илъэс 450-рэ зэрырикъур ягъэлъапIэу иджыблагъэ а къалэм щекIуэкIащ каратэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 31-м я спортсмен 1500-м щIигъу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр яIэту зэпеуэм хэтащ цIыху 21-рэ.
Я хьэлъагъ елъытауэ щызэуа гупхэм япэ увыпIэхэр къыщахьащ  Блий Изабеллэ, Байсиев СулътIан, Блий Эмир, Къущхьэ Инал, КIэбышэ Ислъам сымэ.

Къэзанш Артуррэ Бежан Идаррэ етIуанэ хъуащ. Ещанэ увыпIэр яубыдащ Глашев Мухьэмэд, Сидакъ Имран, Глашев Муслим, Сыжажэ Дамир сымэ.

Командэм и тренерхэр Гуэбэшы Аслъэн, КIэмпIарэ Рустам, Мэш Азэмэт сымэщ.

НАУРЫЗЫКЪУЭ Ислъам.

Поделиться:

Читать также: