КъБР-м и командэ къыхэхам хагъэхьэ

Ставрополь, Черкесск къалэхэм зэгъусэу иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ КИФЩI-м и щIыналъэхэм атлетикэ псынщIэмкIэ я чемпионатрэ пашэныгъэр къэхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэрэ. Хэгъэрейхэм нэмыщI абы кърихьэлIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Осетие Ищхъэрэ – Аланием, Дагъыстэным я спортсменхэр, псори зэхэту цIыху 500-м щIигъу.
Зэпеуэхэм хэтахэр зэхьэзэхуащ гъуэгуанэ зэхуэмыдэхэр нэхъ псынщIэу къэжынымкIэ, жыжьэу лъэнымкIэ, ядрор, бжыр, дискыр дзынымкIэ. 
Зэхьэзэхуэм кърикIуахэр зэхалъхьэжа нэужь, Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм етIуанэ увыпIэр къратащ икIи Урысей Федерацэм и еджакIуэхэм я 11-нэ Спартакиадэм и кIэух зэпеуэу бадзэуэгъуэм и 26 - 28-хэм Краснодар къалэм щызэхэтынум кIуэну Iэмал ягъуэтащ. 
Псори зэхэту ди спортсменхэм медаль 50 къахьащ - 19-р дыщэу, 18-р дыжьыну, 13-р домбеякъыу. 
Апхуэдэуи, зэхьэзэхуэм кърикIуахэр зэхалъхьэжа нэужь, Урысей Федерацэм атлетикэ псынщIэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIауэ мы гъэм екIуэкIыну зэIущIэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам хэту ягъэкIуэнухэм я цIэхэр къраIуащ. 
 
Спортсмен Iэзэхэм яIуощIэ
 
Урысей Федерацэм самбэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIауэ мы гъэм мэкъуауэгъуэм и кIэхэм Кемеровэ къалэм щекIуэкIыну зэпеуэм зыхуагъэхьэзыру Налшык къалэм и «Налшык» спорт комплексым иджыблагъэ щызэхуэсат Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм, Адыгеймрэ Къалмыкъымрэ я бэнакIуэхэр. Псори зэхэту ахэр цIыху 300-м щIигъурт, Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъэсэн 50-ри   яхэту.
Самбэм и щэхухэм щагъэгъуазэу, я зэфIэкIхэмкIэ бэнакIуэхэм ядэгуашэу, текIуэныгъэхэм трагъэгушхуэу зэхуэсым щыIащ дуней псом, Европэм, СССР-м дзюдомрэ самбэмкIэ я чемпион, УФ-м щIыхь зиIэ и тренер Хьэпай Iэрамбийрэ самбэмкIэ дуней псоми Урысей Федерацэми я чемпион Бабыгуей Олегрэ. 
Зэхуэсыр къызэригъэпэщащ КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм икIи ар екIуэкIащ Ныр Сеф и цIэр зэрихьэу Налшык къалэм дэт спорт еджапIэм и къудамэм и унафэщI ПшынащIэ Муратрэ тренер ШэрыIужь Сослъэнрэ я нэIэ щIэту. 
АЛЫДЖЫКЪУЭ Руслан.
Поделиться:

Читать также: