Спорт хъыбархэр

Спорт бэнэкIэ

МедалитI я Iэрылъхьэщ

«Тамбов» спорт-зыгъэсэныгъэ центрым Урысей Федерацэм спорт бэнэкIэмкIэ и чемпионат щIагъуэ зэхэзымыххэм щрагъэкIуэкIащ. дамыгъэхэм щIэбэнащ ди къэралым и щIыпIэ 26-м щыщ спортсмен и 150-м щIигъу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм зэхьэзэхуэм медалитI щызыIэрагъэхьащ. Алыдж-урым бэнэкIэмкIэ килограмм 72-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж домбеякъ медалыр къыщыхуагъэфэщащ Мудрэн Азрэт. Апхуэдэ дыдэ ехъулIэныгъэ иIащ Токъмакъ Азэмэти. Ар зыхэтар бэнэкIэ хуитымкIэ килограмм 70-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэращ.

Къэхъун Бэч.

 

Сумо

Новороссийск къыщыхэжаныкIахэр

«Сумотори Кубани-2024» зыфIаща цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ Новороссийск къалэм щызэхэтащ. Абы кърихьэлIат бэнакIуи 100-м щIигъу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр зэпеуэм щахъумащ спортсмени 9-м. ЦIыхухъу балигъхэм я деж къыщыхэжаныкIащ килограмми 115-м щIигъухэмрэ хьэлъэ дыдэхэмрэ я деж щыбэна Алборэ Ислъам. Зэпеуэ лIэужьыгъуитIми абы домбеякъ медалхэр къыщихьащ. Килограмм 77-рэ зи хьэлъагъхэм я деж апхуэдэ дыдэ ехъулIэныгъэ щызыIэригъэхьащ Мамбэт Алибэч.

НыбжьыщIэхэм я зэпеуэм щытекIуэри чемпион хъуахэщ Вэрокъуэ Къантемыррэ МафIэдз Амырбэчрэ. Домбеякъ медалхэр къахьащ Iумых Баширрэ Батыр Заурбийрэ.

Ди щIалэхэр зэхьэзэхуэм хуагъэхьэзыращ Бэджыдэ Рустам, Кульчиев Тамерлан, Гъубж БетIал сымэ.

Мэзкуу Къан.

Поделиться: