Акъылыншэм и Iуэхур щхьэхуэщ

Муслъымэнхэр зылъагъу мыхъу цIыху зэрыщыIэр гурыIуэгъуэщ, ауэ НэщI мазэм утыкум укъихьэу, дуней псор къыпщIэплъу КъурIэн бгъэсын папщIэ, е акъылкIэ усымаджэу, е укъызэкъуэгушхукI щыIэу щытын хуейщ.
Ди жагъуэ зэрыхъущи, Данием щыщ, швед паспорти зыIыгъ уэчыл Палудан Расмус и акъылыр зэтесщ. Абы ищIыIужкIэ, КъурIэныр зэригъэсыр япэукъым. Мызэ-мытIэу, Швецием и къалэ зыбжанэм щигъэсащ абы муслъымэнхэм я тхылъ лъапIэр. Сыт щыгъуи къыхихыр ислъамым и телъхьэхэр нэхъ щызэхэзекIуэ, мэжджытхэм япэгъунэгъу утыкухэрщ. Иджыргуэрми Палудан Iуэхур кърихьэжьэн ипэкIэ хабзэхъумэхэм хуитыныгъэ къаIихащ. «Мыпхуэдэ махуэм, мыпхуэдэ сыхьэт бжыгъэм КъурIэныр згъэсыну хуит сыкъэфщI», - жыпIэу, хабзэм угурыIуэ щыхъу къэралым сыт хуэдэ хуитыныгъэ лIэужьыгъуэу пIэрэ щызекIуэр? Арати, лIы акъылыншэм мафIэдз кърихыу щIым игъэтIылъа КъурIэным мафIэ щыщIидзам, полицэм ар щIигъэкъуэншэн щхьэусыгъуэ иIэтэкъым.
МафIэ цIыкIур Линчепиг къалэм къыщежьэри, мафIэшхуэу зиубгъуащ. Асыхьэтым къызэхуэса цIыху 200-м щIигъур полицэми абы игъэгушхуа щIэпхъаджащIэми мывэкIэ еуэн щIадзэри, икIэм-икIэжым хабзэхъумэ 26-м удын ялъэIэсащ. Хэт абыкIэ къуаншэр?

Чэрим Марианнэ.
Поделиться:

Читать также: