Кадетхэр ягъэгушхуэ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ, полицэм и генерал-майор Крючков Вячеслав яхуэзащ Налшык къалэм дэт, Совет Союзым и ЛIыхъужь Калюжный Николай и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ №7-м и кадет клас­ситхум щеджэхэм. 

Ведомствэм и унафэщIыр кадетхэм ехъуэ­хъуащ гъэ еджэгъуэр ехъулIэныгъэ яIэу къы­зэраухамкIэ икIи къыхигъэщащ полицэм и кадет зэщIэ­хъееныгъэр къызэрежьэрэ лэжьыгъэшхуэ зэ­ры­рагъэкIуэ­кIар. НыбжьыщIэхэр респуб­ликэ, ­къалэ Iуэхухэм жыджэру хэтащ я щIэныгъэрэ зэфIэкIрэ къагъэлъагъуэу. 
- ИлъэсиплI мэхъу полицэм и кадет зэщIэхъее­ныгъэр къы­зэрежьэрэ икIи дызэрыгушхуэн ди­Iэщ. Абы ирипагэу зэрехьэ Хэкум и хъумакIуэ нэсу щыта, полицэм и полковник Къуэ­шырокъуэ Владислав и цIэр. Ди ныбжьэгъум и фэеплъым хуэ­фащэу фыщыт. Фэ щапхъэ фыхъун хуейщ фи ныбжьхэм я дежкIэ, - къыхигъэщащ ми­нистрым. 
Абы школым и унафэщIхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ фIыщIэ яхуищIащ къытщIэхъуэ щIэб­лэр егъэ­джэ­нымрэ гъэсэнымрэ хуащI хэлъхьэныгъэм пап­щIэ. 
Къызэхуэсахэм захуигъэзащ школым и унафэщI Хъарзынэ Заур. 
- Нобэ мыбдеж щызэхуэсащ гъэ еджэгъуэм ­къриубыдэу Iуэху зэхуэмыдэхэм жыджэру хэта ­сабийхэр. Ди кадетхэр - ахэр хэкупсэ нэсхэщ, ахэрщ ди къэралым и къэкIуэнур, - жиIащ абы. 
Еджэныр екIуу къэзыуха ­ныбжьыщIэхэм ехъуэ­хъуащ ­КъБР-м щыIэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ ­советым и унафэщI Мэкъушэ Русланрэ респуб­ликэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэм я ве­теранхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Пыхъ МуIэедрэ. 
- Фыпсэу икIи феджэ фэркIэ фи Iыхьлыхэри, благъэхэри, зэрыщыту къэралри гушхуэн хуэдэу. МурадыфIхэр зыхуэвгъэувыжи, ахэр зыIэрывгъэхьэ, - жаIащ абыхэм.
Мы гъэм школым полицэм и кадет классхэм я гъэсэнхэр жыджэру хэтащ спорт зэпеуэхэмрэ творческэ конкурс­хэмрэ. 2023 гъэм и дыгъэ­гъазэм ­Налшык къалэм ще­кIуэкIа щIыналэ зэхуаку «Ваше Высочество Вальс» кадет ­баллым 7-нэ, 8 -нэ классхэм щеджэхэм япэ увыпIэр къы­щахьащ. 8-нэ кадет классым щIэс Гочаев Казим ­КИФЩI-мрэ Ипщэ федеральнэ округымрэ ка­ратэмкIэ ще­кIуэкIа чемпионатым ­щытекIуэри, «Кавказым и ­кубокыр» къихьащ. 
Iуэху гуапэм къыпащэу нэхъыфIхэр ягъэпэжащ. Полицэм и генерал-майор Крюч­ков Вячеслав еджэ­ныгъэм, творчествэм, спортымрэ жылагъуэ лэжьыгъэмрэ щызыIэ­рагъэхьа ехъулIэныгъэхэм ­папщIэ министерствэм и щIыхь тхылъхэмрэ гукъинэж ящыхъуну саугъэтхэмрэ яритащ нэхъ къыхэжаныкIа кадетхэм. 
Махуэшхуэ зэхыхьэр иухащ 6-нэ классым щеджэ Хъы­дзэдж Софье игъэзэщIа, «Наша служба и опасна, и трудна» уэрэдымкIэ. 

 

УАРДЭ Жантинэ.
Поделиться: