Си адэм и фIыщIэ

Насып нэхъ ин дыдэу къызэуэлIахэм ящыщщ Тубай Мухьэмэдрэ ДыщэкI КIунэрэ         я унагъуэм сыкъызэрыщалъхуар. Апхуэдэ псалъэхэр дэтхэнэ зы къуэми, пхъуми хужы­Iэну къыщIэкIынщ, ауэ егъэлеяуэ адэ-анэфI, зэгурыIуэрэ зэрылъытэрэ я кум дэлъу, сиIащ.

Илъэс тIощIрэ тхурэ сыхъуу арат си адэр ­дунейм щехыжам. Куэдрэ къэслъыхъуащ ар сэ, нобэми сыхуэныкъуэщ. Ауэ сыт пщIэн, ­гъащIэм и хабзэр аращ. Зэи къэхъуакъым ­папэ и макъыр къыщысхудришея, уеблэмэ щIалэ цIыкIухэми ящIэкIиертэкъым ар. Нэхъ гъэса, зэпIэзэрыт, цIыху лъагъугъуафIэ уигъэлъыхъуэну апхуэдэт.
Зэ закъуэщ зы спектаклым зэгъусэу ды­щыджэгуну къызэрытхуихуар. Училищэр ­къэзуха къудейуэ, сэ Мадинэ и ролыр, папэ - ­Къасым ейр «Мадинэ» спектаклым щыдгъэ­зэщIауэ щытащ. Апхуэдэуи папэ игъэува спектаклитIым сыхэтащ. Ар Иоселиани и пьесэм къытращIыкIа «Шыгур щхьэпримыдз щIыкIэ» (нысэ нэхъыщIэм и ролыр згъэзащIэу), езым и IэдакъэщIэкI «Насыпыр хъу­мэ» (Хьэсэн цIыкIуу сыщыджэгуащ) спектаклхэращ. Иужьрейр зыхуитхар сэрат ди адэм.
ИкъукIэ цIыху кIуапIэт ди унагъуэр. Сытым щыгъуи хьэщIэ ди куэдт, дэтхэнэ зыми ди бжэр хузэIухат, щIакхъуэ Iыхьэ псоми дэдгуэшыфырт. Ди адэм и фIыщIэшхуэ хэлъщ абы. Папэ зэкъуи­гъэува, иухуа унагъуэ быдэр зэкъуэмыхуу къы­зэрыгъуэгурыкIуэр сыкъэ­зылъхуахэм я ехъу­лIэныгъэщ, шэч хэмылъу. Илъэс плIыщIрэ хырэ хъуащ папэ къызэрытхэмытыжри, си зы дэлъ­хуи, си зы ныси, абыхэм я зы быни си жагъуэ ­хъуну зы псалъэ къызжаIакъым. Сэри апхуэдэ дыдэу сазэ­рыхущытыным яужь сит зэпытщ.
Театрым къыщыдэлажьэ артист псори ди адэм и дежкIэ лъапIэт. «Папэ, сыт мамэ роль щIумытыр?» - жысIэу сыщеупщIкIэ: «Абы арын­шами лэжьыгъэ и куэдщ, адрейхэр згъэ­джэгумэ нэхъыфIщ», - жэуап къызитырт. Театрым и унафэщIу лажьэу 1957 гъэм артист гупыр Москва ишат ди адэм, ягъэлъэгъуа спектаклхэр ягу зэрырихьам и фIыгъэкIэ артистиплIым «цIыхубэ» цIэ лъапIэр къыфIащауэ щытащ.
Театрыр къызэIузыха, абы и лэжьыгъэр зэтезыгъэува, гъуазджэм и лъагъуэхэшу щыта артистхэм я гъащIэм куэд хэлъщ дэ щапхъэ тетх хъуну.

Тубай Рае, Мухьэмэд ипхъу, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ.
Поделиться:

Читать также: