Календарь событий

27 сентября 2021

Къуажэ дохутырхэм къахохъуэ

«Къуажэ дохутыр» программэр зэрагъэзащIэм ипкъ иткIэ, 2019 - 2021 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал медицинэ IуэхущIапIэхэм унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ IэщIагъэлIи 100 лэжьапIэ ягъэуващ. Дызэрыт илъэсым и кIэ хъуху иджыри дохутыр 11 IэнатIэкIэ къызэрагъэпэщынущ.

«РусГидро»-м и мурадыфIхэр

Кавказ Ищхъэрэр лъэныкъуэ куэдкIэ зызыужь, зызыузэщI щIыналъэщ. Абы къыщызэIуах экономикэ IэнатIэщIэхэр, егъэджэныгъэ, щэнхабзэ IуэхущIапIэщIэхэр. Абы и щапхъэщ «РусГидро»-м ди щIыналъэм хуиIэ мурадыфIхэу иджыблагъэ хэIущIыIу ищIахэр. А IэнатIэм къэкIуэну илъэс зыхыблым къриубыдэу Кавказ Ищхъэрэм щиухуэнущ гидроэлектростанц зыбжанэ: Шэшэн Республикэм - Нихалой ГЭС-р, Дагъыстэным – Могох ГЭС-р, Къэбэрдей-Балъкъэрым – Бахъсэн Ипщэ ГЭС-р. Абыхэм я лъэщагъыр псори зэхэту МВт 96-рэ хъунущ. 

ЗэхъуэкIыныгъэхэм кърикIуэнур

Урысейм и щIыналъэ псоми иужь щихьащ цIыхур къызэрырашэкI транспортым и лэжьыгъэр тэмэму зэтеублэным.

Жыгхэм йогугъу

Бахъсэн щIыналъэм мыIэрысей хадэу гектар мини 3,5-м нэблагъэ иIэщ. Абы щыщу гектар мини 3-м нэсым иджыпсту я фIыгъуэу къыпокIэ. 

Хьэпшып гъэщIэгъуэнхэр

Абхъазым и утым щызэхыхьэ щэбэт-тхьэмахуэ жармыкIэм иIэщ «тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ я щIэин»-кIэ уеджэкIи ущымыуэну зы плIанэпэ гъэщIэгъуэн. Ар нэхъыбэу зи кIуапIэр «винтаж» хьэпшыпхэм дихьэххэрщ. Пэжыр жыпIэмэ, Урысейм и адрей къалэшхуэхэм хуэдэу, ди цIыхухэм абы мыхьэнэшхуэ ирату щытакъым. Ауэ иужьрей зэманым нэрылъагъуу щытыкIэм зехъуэж. Зэпэзэву къежьа сату щIыпIэхэм кIуэ пэтми заубгъу. Абы щызэхуос къэралым и блэкIам иригъу гур а зэманым щыIа хьэпшып цIыкIуфэкIухэмкIэ нэхъ мыхъуми зыгъэнщIыну хуейхэр.

Леопардым и лъэужь

Азие КъухьэпIэр зи псэупIэу игъащIэ лъандэрэ къекIуэкI леопардхэр кIуэдыжыпэнкIэ зэрыхъунум тешыныхь щIэныгъэлIхэм я зэфIэкI псори ирахьэлIэ а псэущхьэ телъыджэм и щхьэбжыгъэр гъэбэгъуэжыным.

ФIэкIыпIэ имыIэу къыдэгъэщIылIащ

Испанием и Торремолинос къалэм 1979 гъэм щекIуэкIащ ООН-м егъэщIылIа Дунейпсо турист зэгухьэныгъэм и зэIущIэ. Зи гугъу тщIы махуэр хэгъэунэхукIыным хуэгъэзауэ унафэ къыщащтауэ щытари аращ. ИкIи, 1980 гъэм къыщегъэжьауэ, фокIадэм и 27-р Туризмэм и дунейпсо махуэу ЩIы хъурейм тет къэралхэм я нэхъыбапIэм къыщалъытащ

ЦIыхубэ транспорткIэ зекIуэхэм папщIэ

Куэд дэмыкIыу Налшык къыщагъэсэбэпу хуежьэнущ цIыхубэ транспортым щхьэкIэ къагупсыса «Тройка» картэр. 
А билет лIэужьыгъуэр ди къалэм щыгъэлэжьэным теухуауэ зэгурыIуэныгъэ зэраухылIащ Москварэ Налшыкрэ. Абы нэхъ тынш ищIынущ цIыхубэ транспорткIэ зекIуэхэм я Iуэхур. Къапщтэмэ, я гъуэгупщIэр нэхъ мащIэ хъунущ, хуэгъэкIуатэ щыIэнущ, зэтраублэнущ гъуэгупщIэр электроннэу зэрат Iэмал, къалэм дэт цIыхубэ транспортхэм я зэблэкIыгъуэхэр тынш ящIынущ.

Тынш ящI

«Гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэн» федеральнэ проектым ипкъ иткIэ, иджыблагъэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и гъуэгухэм светофор 50-м нэблагъэ щагъэуващ. 
«Т.7» светофор лIэужьыгъуэщIэр ункIыфI-щIэнэжу и плъыфэм зэрызихъуэжым и фIыгъэкIэ, машинэкIэ къэзыжыхьхэм ярегъэлъагъу лъэс лъагъуэм гъунэгъу зэрыхуэхъур, хуэм зыпщIын хуейми, ублэж хъунуми ухуегъэхьэзыр.
Светофорыр жэщми махуэми фIы дыдэу зэрыплъагъум и фIыгъэкIэ, гъуэгур абы нэхъ шынагъуэншэ зэрищIми шэч хэлъкъым.

Балакирев Милий и «Ислъэмейр»

Балакирев Милий (1837 - 1910) композиторыр «Гуп лъэщ» («Могучая кучка») жыхуаIэ композитор зыбжанэм ящыщт, уеблэмэ я къызэгъэпэщакIуэу къэплъытэ хъуну. 

Дунейм щыхъыбархэр

♦Туризмэм и дунейпсо махуэщ