Бардош Аллэ иджы ещанэу токIуэ

 

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэ­щIэтынымрэ къегъэлынымкIэ и IуэхущIапIэм щекIуэкIащ зи IэщIагъэм нэхъ хуэIэижьыр къэзыгъэнэIуэну 2020 гъэм и япэ зэпеуэ - мафIэс-къегъэлакIуэ частым и диспетчер нэхъыфIыр къыщыхахар.

Зэпеуэм хэта IуэхущIапIэм и диспетчер нэхъыфIхэм ягъэлъэгъуащ я къалэн­хэм зэрыхуэхьэзырыр, фIыуэ зэрыхащIы­кIыр. Абыхэм хъыбарыр къыIах, ятх, Iуэхур зэ­фIэзыхыну зи къалэнхэр егъакIуэ насыпыншагъэ къыщыхъуа щIыпIэм.
 Зэпеуэм къыщыхуагъэувахэр зэригъэзэщIам къыпэкIуа баллхэмкIэ бжьыпэр иубыдащ Май къалэм дэт мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ часть №6-м и диспетчер Бардош Аллэ. ЕтIуа­нэ увыпIэр къихьащ нэгъабэрей зэпеуэм щытекIуа, Бахъсэн районым хыхьэ Зеикъуэ ­къуажэм дэтмафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ часть №15-м и лэжьакIуэ Къэбардэ Анфисэ, Шэрэдж щIыналъэм и Къэщкъэтау жылэм щыIэ мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ часть №8-м и диспетчер Къардэн Таисэ ещанэщ.
«Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэ­- щIэ­тынымрэ къегъэлынымкIэ и къулыкъу» ГКУ-м и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI Сэбан Арсен щыгъуазэ дызэрищIащи, Бардош зэщхьэгъусэхэм хабзэ яхуэхъуащ IуэхущIапIэм иригъэкIуэкI зэпеуэхэм щытекIуэныр. Унагъуэм и тхьэмадэ, мафIэсым пэщIэтынымрэ къегъэлынымкIэ часть №6-м и къэрэгъулым и унафэщI Сергей «Къэрэгъулым и унафэщI нэхъыфI» зэпеуэм тIэунейрэ (2014, 2015 гъэхэм) щытекIуамэ, Аллэ Къэбэрей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэтынымрэ-къегъэлынымкIэ и IуэхущIапIэм и диспетчер нэхъыфI ещанэу хъуащ. Нэхъапэм абы япэ увыпIэхэр къихьащ 2013, 2015 гъэхэм.

УАРДЭ Жантинэ.
Поделиться:

Читать также: