Наркотик здэщымыIэ Къэбэрдей-Балъкъэр

Наркотикым пэщIэтыным  и дунейпсо махуэм траухуауэ Налшык Сабийхэмрэ щIалэ­гъуалэмрэ творчествэмкIэ я унэм щекIуэкIащ «Наркотик здэщымыIэ Къэбэрдей-Балъкъэр» зэхыхьэр. Ар къызэрагъэпэщащ наркотикыр щIэб­лэм Iумпэм ирагъэщIын папщIэ. 

Iуэхум хэтащ КъБР-м и­ ­МВД-м наркотик зэзыгъэ­кIуэкIхэм якIэлъыплъынымкIэ и управленэм и лэжьакIуэ, полицэм и подполковник Давы­довэ Иринэ, КъБР-м Егъэ­джэ­ныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм егъэджэныгъэ, гъэсэныгъэ гуэдзэнымкIэ и ­къудамэм и IэщIагъэлI Блий ­Заирэ, Урысейм и УМВД-м ­Налшык къалэм щиIэ и къудамэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и инспектор, по­лицэм и капитан ДыщэкI Заринэ сымэ. Ахэр тепсэлъы-хьащ наркотикым къихь на­сыпыншагъэхэм, абы цIыху гъа­щIэр зэрикъутэм, а щхъухь бзаджэм игъэщхьэрыуэхэр ­гъащIэм тыншу зэрыхэмызэгъэжым. IэщIагъэлIхэм ныб­жьы­щIэхэр къыхураджащ спортым, гъуазджэм, щIэныгъэм нэхъ егугъуну. 
ТворчествэмкIэ унэм и гъэ­сэнхэмрэ зи гугъу  тщIа хьэ­щIэ­хэмрэ зэпсэлъэн яуха нэужь, мы IуэхущIапIэм и гъэсэнхэу Щоджэн Алесэрэ Каркаевэ Алиярэ уэрэд жаIащ, «Асса», «Арабеск», «Dance masters» къэфакIуэ гупхэм ­утыкур ягъэдэхащ. 
Мы Iуэхум ирихьэлIэу къы­зэрагъэпэщат Творчест­вэм­кIэ унэм и гъэсэнхэм ­нар­котикыр зэрыщхъухьыр къы­зэ­рагъэ­лъэгъуа сурэтхэри. А лэ­жьы­гъэхэм къагъэнаIуэт щIэблэм узыншагъэмрэ  дуней щхъуэ­кIэплъыкIэмрэ къы­­зэрыхахыр. 
Махуэр иухащ ныбжьыщIэхэр зыхэта спорт зэпеуэкIэ. Ар иригъэкIуэкIащ КъБР-м физическэ щэнхабзэмрэ спортым-кIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, гъэсакIуэ  Миновский  Владимир. 
ГЪУЭТ  Синэ. 

Поделиться:

Читать также: