Къалэм и тхыдэм щыщ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр

1724 гъэ - жылэр щытIыса илъэсу, Налшык и тхыдэм пэщIэдзэ хуэхъуауэ къалъытэ.
1807 гъэ - Къэбэрдейм и административно-политикэ центрщ.
1822 гъэ - Урысеипщым Кавказ Ищхъэрэм щиIа дзэ быдапIэщ.
1838 гъэ - дзэ быдапIэр зауэлIхэр щыпсэу жылэ ящIащ.
1862 гъэ - жылэр Налшык слобода хъуащ.
1918 гъэ - Совет властыр щагъэуващ.
1921 гъэ - слободар Налшык къалэ хъуащ.
1922 гъэ Къэбэрдей-Балкъэр автоном областым и центрщ.
1924 гъэ - Лениным и цIэр зезыхьэ еджапIэ къалэ цIыкIур (ЛУГ) къыщызэIуахащ.
1936 гъэ - КъБАССР-м и къалащхьэщ.
1942 гъэм жэпуэгъуэм и 28-м - 1943 гъэм щIышылэм и 3-м къалэр яIыгъащ нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм.
1970 - 2000 гъэхэр - къалащхьэм и гъунапкъэхэм хагъэхъуащ, Кэнжэ, Белая Речкэ, Хьэсэней, Вольнэ Аул, Iэдииху жылэхэр хагъэхьэри.
1991 гъэ - Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къалащхьэщ.
2010 гъэ - УФ-м и Президентым и УнафэкIэ Налшык къыфIащащ «Зауэ щIыхьым и къалэ» цIэ лъапIэр.

Поделиться: